Desember 2018: Blir tatt med narkotika - og tilstår. September 2020: Dømmes i tingretten.

Dømt: En namdaling i 30-åra møtte i Trondheim tinghus tidligere i høst, siktet for grov narkotikaovertredelse. Nå har han fått dommen fra Sør-Trøndelag tingrett.

Dømt: En namdaling i 30-åra møtte i Trondheim tinghus tidligere i høst, siktet for grov narkotikaovertredelse. Nå har han fått dommen fra Sør-Trøndelag tingrett. Foto:

Namdalingen i 30-åra ble tatt med en betydelig mengde narkotika, og tilsto forholdet. Likevel tok det halvannet år å behandle saken. – På grensen til krenkelse, mener Sør-Trøndelag tingrett.

DEL

TRONDHEIM: Da politiet ransaket bopelen en desemberkveld i 2018, fant de 151 gram amfetamin, 9 Diazadem-tabletter, 256 ecstasy-tabletter, 15 gram hasj, 18 LSD-drypp, 155 Xanor-tabletter og 4,92 gram MDMA.

Det resulterte i at mannen ble siktet og satt to dager i varetekt. Men selve dommen falt ikke før september 2020.

Erkjente straffskyld

I retten la namdalingen, som er i slutten av 30-åra, kortene på bordet og innrømmet oppbevaring. Han har forklart at amfetaminen ikke var hans, og at det samme gjaldt deler av ecstasy-partiet. Han har imidlertid erkjent straffskyld for oppbevaring av narkotikaen og ikke bestridt mengdene.

Retten finner det klart at forholdet i utgangspunktet er å anse for grov narkotikaovertredelse. Mannen er straffet for narkotikalovbrudd tidligere, både i form av forelegg og tilståelsesdommer.

Siste dom ligger tilbake i 2014 og siste dom med fengselsstraff er fra 2007.

– På grensa til krenkelse

I behandlinga i Sør-Trøndelag tingrett ble det lagt vekt på at flere av forholdene ligger godt over ett år tilbake i tid og dermed hatt det som trygt kan kalles lang saksbehandlingstid hos påtalemyndigheten.

– Retten mener at saken har hatt inaktiv liggetid i over ett år og er på grensen til krenkelse, fastslår tingretten og viser til Grunnlovens § 95, som går på at alle har rett til å få saken sin avgjort av en uavhengig og upartisk domstol innen rimelig tid.

– Saken har hatt som følge for tiltalte, at dom foreligger over ett og ett halvt år etter den handlingen som siktede skal dømmes for, heter det fra tingretten. Høyesterett har for øvrig uttalt at reduksjon som følge av lang saksbehandlingstid, over ett år, må få betydning for fradrag i totalstraffen.

Betydelig mengde

Ved narkotikaforbrytelser i form av innførsel, oppbevaring eller salg, er det langvarig og fast rettspraksis for å ta utgangspunkt i mengden stoff siktede har hatt befatning med. I dette tilfellet hadde mannen etter rettens mening en betydelig mengde narkotika i sin bopel, og i skjerpende grad har retten dermed sett til faren for spredning av stoffet.

Videre anser retten det som skjerpende at siktede blant annet er straffet flere ganger for narkotikarelaterte saker.

Namdalingen har opplyst at han oppbevarte delvis for noen andre og delvis til eget bruk. Retten legger vekt på at siktede har hatt en mindre betydelig rolle med befatning med amfetaminet og mener dette er formildende. Det bemerkes likevel at retten ser alvorlig på oppbevaring av narkotika, selv om dette delvis gjøres på vegne av andre.

I formildende retning vektlegges siktedes uforbeholdne tilståelse.

– Det må antas at dette har bidratt til å lette etterforskninga, mener retten.

Betinget fengsel

Retten kom til at den totale saksbehandlingstida i saken alene gir grunnlag for en reduksjon under straffutmålingen på tre måneder.

Påtalemyndigheten har foreslått at straffen gjøres betinget mot at siktede følger narkotikaprogram med domstolskontroll. Han har samtykket i slikt program, og har gitt uttrykk for at han ønsker hjelp til å bli rusfri, samt å fullføre skole og komme seg ut i arbeid.

Retten stiller seg bak denne vurderinga.

Namdalingen i 30-åra er nå dømt til fengsel i sju måneder. Fullbyrding av straffen utsettes med en prøvetid på to år, på særvilkåret at han i prøvetida gjennomfører narkotikaprogram med domstolskontroll.

Domfelte erklærte at han vedtok dommen.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken