Alle tiltak som bidrar til bedre folkehelse og mer treffsikker pasienterbehandling, er av stor betydning og hilses velkommen. Det er et tankekors at private aktører, fastleger og sykehusene sitter med journaler som ikke er delbare.

Derfor ble Helseplattformen AS i utgangspunktet ønsket velkommen da den ble lansert i 2019. Den skal, ifølge Helse Midt-Norge, sørge for felles innføring av elektronisk pasientjournal for hele helsetjenesten i Midt-Norge. Det vil si helseforetak, kommuner, fastleger og private aktører. Målet er en mer sammenhengende helsetjeneste for pasienter og ansatte i hele regionen.

Dessverre skurrer det i alle skuffer og datafiler for dette IT- prosjekt. Kommunene kvier seg for å si ja, til Helseplattformen. Det mangler ikke på vilje, men beslutningsgrunnlaget er for tynt.

Dette kom fram under et felles møte i Administrativt- og politisk samarbeidsutvalg (ASU/PSU), som ble avviklet i Namsos onsdag. Adm. dir. Tor Åm i Helse Nord-Trøndelag slo fast, at det var avgjørende for framtidig behandling av pasienter, at kommunene sluttet opp om Helseplattformen. Likevel, mente han ingen kommuner kunne tvinges til å bli med.

Sett utenfra er dette et eksempel på et IT-prosjektet som ikke er godt nok forankret. Det er opprettet et eget eierskap til Helseplattformen, men prosjektet har seilt sin egen sjø. Da tenker vi ikke på innholdet, som alle forstår er av det gode, men det grunnleggende. Hvordan skal dette finansieres?

Det kan selvsagt hjelpe noe med at landet har fått ei ny regjering, som har lovet å bedre sykehus- og kommuneøkonomien, men også de har et tak å forhold seg til. Hvis det skulle vise seg at Helseplattformen medfører ekstrautgifter i millionklassen, blir eksempelvis små kommune sjanseløs i å stille opp i dette selskapet. Hvor skal de hente pengene fra? Fellesskapets oppgaver vil ikke avta i årene som kommer.

Det kan heller ikke bli slik at det er innbyggerne i de rikeste kommunene som skal nyte godt av ordninga. Det bryter med tradisjonell norsk samfunnstankegang, om at alle skal være med. Derfor er det lett å slutte opp om KS og Trondheim kommune sitt forslag om at statslån omgjøres til tilskudd. Dette bør være en vinnersak for helsestatsråd Ingvild Kjerkol (Ap).