Mange i lokalsamfunnet har gjort en formidabel god innsats, og det med støtte fra både regionale og nasjonale krefter. Hele 1800 av kommunens innbyggere, fritidshuseiere og andre med tilknytning til Vikna har signert på vår underskriftskampanje mot utbyggingen.

Det er god grunn til å feire, ikke å hovere, men å feire vår felles vakre kystnatur!

Vi har arbeidet for bevaring i Håvenområdet av følgende grunner:

 • knappe vinterbeiter for tamrein
 • sørsamiske kulturminner
 • sangsvanenes overvintringslokaliteter
 • smålommens hekkelokaliteter
 • hvitkinngåsas rasteplasser
 • mulige hekkeplasser for hubro og havørn
 • fuglenes trekkruter
 • naturens stillhet og intakte karakter
 • unike kystnatur

Vi vil fortsatt arbeide for:

 • produksjon av solkraft på eksisterende og nye bygg
 • energisparende oppgradering av gamle bygg
 • modernisering av gamle vannkraftanlegg
 • moderne fjernvarmeanlegg og ny energisparende teknologi
 • smartere bruk av tilgjengelig elektrisitet
 • bærekraftige naturbaserte næringer

Vi kan fortsatt ikke forstå at Nærøysund kommune ville bygge ut Håven basert på utdatert og inntil 20 år gammel kunnskap om natur, teknologi og samfunn. NTE så heldigvis disse dilemmaene og stoppet sine utbyggingsplaner. Det var klokt. Vi synes ikke noe om at de allerede har varslet nye utredninger og ny søknad, men dette kan i det minste bidra til en mer kunnskapsbasert framtidig offentlig debatt. Om den skulle komme.

Varige skader fra vindkraftindustri i urørt natur må for alltid stoppes. Alternativene er både mange og bedre.

Vi vil fremdeles la fjella leve!