I denne potten ligger mer enn penger til selve årsbudsjettet. Slaget om tingretten ble en del av årets budsjettforhandlinger og er dessverre tapt i denne omgang. Frp har i forhandlingene ofret nærhet til viktige tjenester og regionale arbeidsplasser, deriblant i Namsos. Vi registrerer stor motstand fra advokater og dommere rundt forliket og håper på regjeringsskifte og reversering.

Senterpartiets forslag til statsbudsjett ble nylig lagt fram som et alternativ til regjeringens kommende årsbudsjett. Detaljene for våre namdalske kommuner vises i en egen tabell nedenfor og dreier seg om knappe 50 millioner i økning i forhold til regjeringas forslag og her er noen eksempler som ligger i tallene:

De aller fleste kommuner opplever utfordringer med å rekruttere fastleger. Dette har Stortinget lagt merke til men dessverre gjør ikke regjeringa nok for å rydde opp i denne krisen. Senterpartiet avsetter nok midler til å ansette 400 nye fastleger i kommunene.

Regjeringa foreslår å kutte 140 millioner til bredbåndsutbygging kommende år. Det er dårlig distriktspolitikk og Senterpartiet har derfor ønske om å øke bidraget med 236 millioner slik at det neste år skal ligge 500 millioner på bordet for å sikre langt større utbygging.

For å motvirke regjeringas sentraliserende politikk, foreslår Senterpartiet en kraftig økning i midlene til kommuner og fylkeskommuner. I tillegg vil Senterpartiet fjerne regjeringas straff av kommuner som har valgt å bestå som selvstendige små kommuner. Det er udemokratisk å straffe små kommuner bare fordi de ikke har tru på at større er bedre slik regjeringa helst vil.

En vesentlig forutsetning for at pengene skal få den ønskede effekten, og skape mer aktivitet i kommunene og næringslivet, er at kommuneøkonomien i utgangspunktet styrkes. Det prioriteres i dette alternative budsjettet. I tillegg er vi opptatt av at koronarelaterte kostnader skal dekkes av staten.

I Senterpartiets forslag til budsjett for 2021 er bygdevekstavtale tatt inn som et nytt begrep. Dette er tiltak med mål om vekst i distriktene. Store områder i Namdalen har et potensial for næringsvekst og flere arbeidsplasser dersom vi lykkes med en målrettet næringspolitikk. Distriktskommuner som scorer lavt på næringsutvikling, skal kunne inngå langsiktige avtaler med staten etter mønster av byvekstavtalene. Ved å skreddersy tiltak tilpasset de lokale utfordringene, øker mulighetene for å lykkes med lokal næringsutvikling.

Vi ordførere i Namdalen er opptatt av å utvikle våre kommuner og region. Derfor er det greit å vise til hva Senterpartiets forslag til statsbudsjett 2021 ville ha gitt av styrka handlingsrom og utviklingskraft. Tabellen viser øknngen utover regjeringa sitt opprinnelige forslag (i millioner kroner):