Det er utbyttefest i oppdrettsindustrien - og klima og natur blir skadelidende dag for dag.

Det er en kjensgjerning, også i næringa, at driften gir økt dødelighet på villaksen, sjøørreten og andre krepsdyr. Det er også en kjensgjerning i næringa at importen av soyabasert fôr fra Brasil gir et stort klimaavtrykk, og ikke minst siden frakt med fly til markedene gir et enorm klimaavtrykk totalt.

Det at Tord Lien forsøker å framstille næringa som en bærekraftig næring faller på sin egen urimelighet. Oppdrettsindustrien kan ikke se bort ifra at vi lever i en tid med klima og naturkrise. Klimaavtrykket må ned, næringa må på sikt bli klimanøytral, og næringa kan ikke fortsette å ta livet av norsk og trøndersk villaks med lakselus og lakserømminger. Når villaksen nå vurderes som en truet art, sier de som står bak de faglige vurderingene rett ut at de største truslene mot villaksen som art og den overlevelse, er lakselus fra oppdrettsmerdene, og lakserømming som sprer genetisk forurensing på våre lokale stamlaks.

For det andre. Næringa har superprofitt - få andre industrier har så mange år hatt utbyttefest, også i tider med en verdensomspennende korona pandemi. Man tar ikke ut noen få tusenlapper i utbytte - men man tar ut hundrevis av millioner - eller flere milliarder i utbytte. Det er utbyttefest. Et regjeringsutnevnt utvalg pekte på at man kunne dra inn 7 milliarder på en grunnrenteskatt fra oppdrett, men utvalgets anbefalinger ble vraket av de grå partiene på stortinget. Jeg mener at en slik grunnrenteskatt ville truffet bedre - enn å ene alene bruke dagens formuesbeskatning som faktisk ikke er optimal for norske eierskap etter mitt syn.

Fakta om grunnrenteskatt: Et regjeringsoppnevnt utvalg gikk i 2019 inn for at oppdretterne bør betale grunnrenteskatt. En grunnrenteskatt ville gitt opp mot 7 milliarder kroner i inntekter til staten.

Skatten skulle være på 40 prosent av resultatet, justert for investeringer. For Salmar, som hadde et årsresultat på 3,2 og 2,6 milliarder kroner de to siste årene, ville skatten trolig betydd en ekstra skatteregning på rundt en milliard i året.

I dag er det bare olje og vannkraft som betaler skatt på det økonomene kaller grunnrente, det vil si de ekstra inntektene selskapene har ved å utnytte en naturressurs.

Utvalgets innstilling ble avvist av Stortinget - i stedet innførte regjeringen fra 2021 en produksjonsavgift for oppdrettsnæringen.

Regjeringen venter at kommunene vil få 500 millioner kroner i inntekter gjennom denne skatten, som skal ligge på 40 øre per kilo produsert fisk.