Overhalla kommune høster fortjent heder for sin meget ambisiøse klima- og miljøplan.

Kommunen framheves også for å være dyktige på innovative, offentlige anskaffelser. Kommunen er i førersetet i nasjonal sammenheng med sitt fokus på lavt energiforbruk og høy grad av fornybare energikilder.

Store byggeprosjekter de senere år (OBUS, brannstasjon, Skage barnehage) er gjennomført i tråd med klima- og miljøplanens hensikter. Overordnet i alle mål og tiltak i planen er at «det foregår relevant samarbeid om prosesser og tiltak i Overhalla og Namdalen». Her er det spesielt trukket fram en ambisjon om å «samarbeide med SI (Skogmo Industripark) om å identifisere/utvikle prosesser og tiltak/prosjekter i namdalsperspektiv der offentlige og private aktører i regionen inkluderes og samhandler».

Ledelsen i Overhalla Betongbygg har i det siste likevel reist en betimelig og nødvendig debatt om anbudskriterier og materialvalg ved byggeprosesser i Overhalla kommune.

Her er innlegget fra Overhallagruppen som startet debatten: (Innlegg fra Trønderdebatt)

Vi er ikke i tvil om at de nevnte punktene i klima- og miljøplanen er en viktig rettesnor for arbeidet med byggeprosesser i kommunen. Kommunens plan har bidratt til høyere klimabevissthet, til å lete etter muligheter innen spesielt energifeltet, og den har på noen områder bidratt til at kommunens eget næringsliv har måttet strekke seg skikkelig langt for å være en aktuell leverandør i byggeprosjektene, noen vil hevde for langt da kommunens målsettinger langt overgår minimumskrav og det som for mange anses nødvendig for likevel å fortjene et godt klima- og miljøstempel.

Energikarakterene som er lagt til grunn for kommunens ambisjoner, er vesentlig forbedret i løpet av få år, og det kan godt være at kommunens planer og praksis har gitt god klimaeffekt. Det kan stilles spørsmål ved om ambisjonene koster mer enn de smaker, uten at dette har vært en framtredende debatt i kommunen og uten at de iverksatte tiltak er evaluert og resultat dokumentert.

Likevel har ambisjonen om samspill mellom kommunen og næringslivet, i første rekke byggleverandørene i Skogmo Industripark, åpenbart ikke vært godt nok. I flere innlegg i NA/Trønderdebatt den siste tida blir det stilt spørsmål fra både bransjen og andre aktører om Overhalla kommune gjennom sin anbudspolitikk diskvalifiserer bygdas aktører fra deltakelse i til dels betydelige byggeprosjekter.

Det er vanskelig å forstå at ordfører Per Olav Tyldum kan være fornøyd med dialogen og samarbeidet med industrimiljøet på Skogmo. Dette kan imidlertid enkelt forbedres ved at ordføreren tar initiativ til faste samtalemøter med industriaktørene gjennom året hvor det utveksles informasjon mellom kommune og industriaktørene på en åpen måte til det beste for både innbyggere og næringsliv.

Andre ordførere har gjennomført dette med stor suksess.

Vi registrerer at det i første rekke stilles spørsmål ved kommunens «bestilling» av konkrete, miljø-/klimavennlige byggematerialer i utlyste anbud, sannsynligvis fordi dette holdes for å være det beste klimaalternativet.

Overhalla Ap har i Overhalla kommunestyre tatt til orde for at det i stedet for å stille krav om konkrete materialvalg, heller bør settes konkrete krav om å oppnå klimamål og energikarakter. Så kan bedriftene heller strekke seg i å etterleve disse kravene, uten å være diskvalifiserte i utgangspunktet.

Dette svarte overhallaordføreren på kritikken fra Overhallagruppen: (Innlegg fra Trønderdebatt)

Ordfører Per Olav Tyldum skriver 4. oktober i sitt tilsvar til salgs- og markedsdirektør Per Einar Dahls innlegg tre dager tidligere at Senterpartiet i behandling av regional strategi for klimaomstilling i Trøndelag gikk imot målet om at tre skal være et foretrukket materialvalg, med henvisning til at «det i bransjer med tidligere utslippsintensive byggematerialer jobbes godt med å utvikle nye framtidsrettede produkter for å kunne være konkurransedyktige og attraktive i et marked som krever lavere utslipp og fokus på bærekraft» og at det i vedtaket ble det slått fast at «...det må fokuseres på ny- og videreutvikling av alle materialer i stedet for å konkludere med hva som skal etterspørres».

Reaksjonene fra skogmomiljøet kan tyde på at dette standpunktet ikke etterleves – eller at det ikke er politiske føringer som gjelder – når kommunen selv lager anbudskriterier med krav om bestemte materialer.

Vi er kjent med at betongbransjen har lagt ned betydelig innsats og gjort store framskritt i å redusere CO2-utslippene de senere årene, noe som er grundig beskrevet i rapporter fra Sintef, Norcem, Østfoldforskning mfl. Regjeringens bevilgning til karbonfangstanlegg ved Norcems sementfabrikk i Brevik, bygger på en antatt reduksjon i karbonavtrykk på 50 prosent.

Dersom kommunen og aktuelle leverandørbedrifter/Skogmo Industripark kan finne sammen om slike felles mål og krav, vil det både styrke innovasjon og utviklingskraft i bedriftene – og fremme kommunens miljøambisjoner.

Overhalla Arbeiderparti mener at samhandling, dialog og informasjonsutveksling mellom kommune og næringsliv i Overhalla må styrkes.