Under 3 prosent av arealet i Norge er dyrkajord, og sjølbergingsgraden på mat i Norge er på bare 37 prosent. Derfor er det særdeles viktig for SV å minimere nedbygging av dyrkajord. Nye arealer til annen viktig næring må derfor legges på de resterende 97 prosent av landarealet. Namsos SV mener derfor at Høknes utvikling AS sine planer om å bygge ned over 50 dekar flat kornjord er i sterk strid med nasjonal miljø-, nærings- og jordvernpolitikk.

Les også

Umusikalsk av namsosordføreren

Det kan være fristende for enkeltbønder i byområder å legge ut boligfelt og handels- og industriområder på dyrkajord. Inntektsmulighetene i jordbruket er ikke mye å skryte av. For pengesterke næringsaktører er det selvfølgelig billigst å utvikle ny næring på flat matjord. Men vi som politikere må ta et helhetlig samfunnsansvar. Stortinget har satt opp et mål om maks nedbygging av dyrkajord på 4000 dekar i året. Med 360 kommuner blir det maks 11 dekar pr. kommune. Jordbruksarealene er også viktig for å opprettholde biologisk naturmangfold. I ei tid med global klima- og naturmangfoldskrise blir planene fra Høknes utvikling helt uansvarlig.

Med sammenslåinga av kommunene Namsos, Fosnes og Namdalseid ble Nye Namsos kommune en enda viktigere jordbrukskommune. Dette understrekes også i Kommuneplanens samfunnsdel s.33, pkt 6.12: «Namsos kommune skal sikre samordnet, effektiv og bærekraftig arealutnyttelse.» Videre er: «Sikring av dyrkbar og dyrka jord» pkt 7 i denne strategien.»

Å støtte Høknes utvikling sitt forslag om nedbygging av over 50 dekar god dyrkajord er ikke en jordbrukskommune verdig.

Namdal næringsforening burde også stå opp å ta samfunnsansvar for næringa jordbruk. Vi utvikler ikke næringslivet med å bygge ned ei næring og erstatte den med ei anna næring. Namsos SV vil i sin kommunepolitikk ha som målsetting å minimere nedbygginga av dyrkajord. Samtidig vil Namsos SV aktivt støtte opp om andre næringer og ny næringsutvikling.

Det finnes andre arealer enn god matjord å utvikle nye næringer på.

Les også

Skivebom av Skjelstad og Holm