OSLO: Ei arbeidsgruppe beståande av medlemmar frA KS og staten anslår at virusutbruddet har kosta kommunesektoren om lag 14 milliarder kroner i 2020.

− Det er ikke tvil om at koronapandemien har fått store økonomiske konsekvenser for kommunesektoren. Rapporten vi har fått gir et godt bilde på hvordan sektoren samla er rammet av koronakrisa, sier Nikolai Astrup, kommunal- og moderniseringsminister.

− Kommunene har gjort en imponerande innsats i denne perioden. Store variasjoner mellom kommunane viser at det blir et viktig tema videre for kommunena hvordan kompensasjonen blir delt ut, sier styreleder i KS, Bjørn Arild Gram.

Kartlegger konsekvenser

Regjeringa satte ned ei arbeidsgruppe med medlemmer fra kommunesektoren og staten etter at virusutbruddet rammet Norge i vår for få et best mulig grunnlag for å vurdere de økonomiske konsekvensene pandemien har fått for kommunane.

− Arbeidsgruppa har gjort et grundig arbeid og er enige om det samla kostnadsbildet. Jeg er glad for det gode samarbeidet med sektoren, sier Astrup.

− Vi er fornøyde med det konstruktive arbeidet i utvalget for å få fram et best mulig faktagrunnlag. Så trenger vi eit bredere kunnskapsgrunnlag i det videre arbeidet, sier Gram.

Milliardtap

Arbeidsgruppa anslår at kommunane i 2020 vil få utgifter og tapte inntekter på til sammen ti milliardar kroner. Blant annet mista kommunane inntekter i form av brukerbetaling da skolene og barnehagene stengde. Tapet for fylkeskommunene er anslått til om lag fire milliarder kroner. Storparten av dette skyldes lavere billettinntekter for kollektivtransporten.

I tillegg er det venta at sektoren får mindre skatteinntekter enn forutsatt i starten av året. På den andre sida er pris- og lønsveksten lavere enn anslått, og sektoren fikk redusert arbeidsgiveravgift i tredje termin.

Vil foreslå mer penger

Kommunene har fått flere tiltakspakker. Så langt har kommunesektoren fått over 20 milliarder kroner, men det er fremdeles store forskjeller mellom kommunene.

− Vi vet ikke hvordan smittesituasjonen vil utvikle seg og hvike kommuner som blir hardest rammet i tida framover. For å gjøre kommunene trygge på at staten skal stille opp også framover, vil regjeringa komme med et tilleggsnummer til 2021-budsjettet, der vi vil foreslå mer penger for første halvår i 2021, sier Astrup.

Tilleggsnummeret vil ta utgangspunkt i arbeidsgruppa sine kostnadsanslag, men regjeringa vil vurdere tilleggsbevilgninger til aktiviteter der behovet kan være høyare framover enn forbruket var da rapporten ble laga.

Her er delrapporten fra gruppa som skal kartlegge de økonomiske konsekvensene av Covid-19 for kommunesektoren