NAMSOS: En februarnatt i fjor ble han stoppet av politiet i Ytre Namdal – mistenkt for promillekjøring. Alkoholutåndingsprøve tatt av ham samme dag viste en alkoholkonsentrasjon på 1.00 mg/l. Det tilsvarer en alkoholkonsentrasjon i blodet på 2,0 promille.

I Namdal tingrett ga mannen, som er i 20-årene, en uforbeholden tilståelse.

– Retten bemerker at allmennpreventive hensyn veier tungt i saker av denne karakter. Utviklingen når det gjelder trafikkulykker er bekymringsfull, og kjøring i påvirket tilstand er et alvorlig problem. Hensynet til trafikksikkerheten og signaleffekten må tillegges vekt ved straffutmålingen. Det er nettopp ved kjøring i påvirket tilstand at de alvorligste trafikkulykker inntreffer.

– Selv om kjøringen ikke medførte noen konkret skade, utgjorde siktedes høye promille et betydelig skadepotensiale. Siktedes påvirkningsgrad vektlegges i skjerpende retning, påpeker retten..

Tingretten mener det også er skjerpende at dette er tredje gang siktede domfelles for kjøring i beruset tilstand.

I november 2014 ble han dømt for kjøring med en promille i blodet på 1,77 og for kjøring uten gyldig førerkort.

I april 2018 ble han dømt for kjøring med en promille i blodet på 2,22, kjøring uten gyldig førerkort og med bil uten lovlig påsatte kjennemerker.

Etter den siste dommen i tingretten, har retten bestemt at mannen taper retten til å føre førerkortpliktig motorvogn for alltid.

Han dømmes også til 50 dager i fengsel og en bot på 10.000 kroner.