For mange velgere vil dette gjøre informasjon om valgkrets og gjennomføring av valget enklere. Deler av befolkningen som ikke er like stødige på digitale verktøy og i liten grad forholder seg til digital post fra det offentlige, kan derimot oppleve at viktig informasjon om valget blir mindre tilgjengelig.

For Eldrerådet i Trøndelag er det viktig at eldre velgere gis god informasjon om at valgkortet vil være digitalt, hvordan man logger inn for å finne det, og at man ikke trenger valgkortet for å avgi sin stemme i valget.

Digitalisering av valgkortet kan ikke ha som effekt at det blir vanskeligere for eldre og andre mindre digitaliserte grupper å utøve sin demokratiske rett til å stemme i valget.

Eldrerådet i Trøndelag tok opp problemstillingen knyttet til digitalt valgkort i sitt møte 4/6 og ønsker å henstille alle kommuner om å påse:

  • at informasjon om valgkortet og hvordan man finner dette, kommer fram til alle med stemmerett.
  • at eldre velgere gis informasjon om at man ikke trenger valgkortet for å avgi stemme i valget.

Eldrerådet i Trøndelag får mange tilbakemeldinger fra eldre som ikke har fått informasjon om at valgkortet blir digitalt i det hele tatt, eller opplever informasjonen som mangelfull. Eldrerådet tillater seg å minne om at det er satt som en forutsetning i overgangen til digitalt valgkort at kommunene skal hjelpe velgere med å finne tak i valgkortet sitt.

Eldrerådet ber kommunen om tilbakemelding på følgende punkter:

  • Hvordan arbeider kommunen for informasjon om digitale valgkort kommer fram til velgerne, og når er det planlagt å gå ut med slik informasjon?
  • Er det satt av ressurser til informasjon til de berørte gruppene, eller belager man seg på at det er frivillige som stiller opp?