Befolkningsutviklingen i Namsos kommunen har sine utfordringer, og om få år vil det være betydelig færre elever som sokner til sentrumsskolene. Våre distriktskoler er små, og har et varierende antall elever fra år til år. Rapporten er likevel tydelig på at det er i sentrum av elevtallet vil ha størst nedgang. Vi ser det allerede i dag, da flere av skolene har «mistet» en klasse, og går fra to til en klasse på trinnet.

Skole er viktig, det er alle enige om. Kravene til skolen er komplekse og krevende. Nye læreplaners fokus på dybdelæring, kompetanse, digitalisering, profesjonsfelleskap, og psykososialt miljø gjør at skolene trenger et bredt sett av kompetente fagpersoner. Skolen er blitt en arena for «alt». Å fokusere på flerfaglighet og bruk av miljøteam (vernepleiere, miljøterapeuter, ungdomsarbeidere for å nevne noen) bør vurderes sterkere. Slik kan lærerne konsentrere seg om undervisning, samtidig som kompetente miljøteam håndterer de sosiale utfordringene.

Namsos Venstre mener at samtidig som mulighetsstudien peker på utfordringer viser den også til en rekke muligheter. Namsos Venstre er som alle andre opptatt av at kommunen har en bærekraftig økonomi. Det vi ønsker å formidle er at økonomi kun er en del av regnestykket. Det primære for oss i Namsos Venstre er kvaliteten i tjenestene.

Distriktskolene er svært viktige for sitt nærmiljø, og fungerer ofte som samlingspunkt i bygda. Noen av distriktskolene er mindre kostnadseffektive, de utfordres på kompetanse, men i det store og hele er det mindre å hente økonomisk på å avvikle dem. Det digitale løftet har gitt de små skolene større muligheter til å styrke sin undervisning, f.eks. i språk via Teams.

I sentrum er utfordringene større, og derfor bør hovedfokuset rettes dit. Den framtidige nedgangen i antallet elever tilknyttet skolene Vestbyen, Namsos barneskole, og Høknes barneskole er stor. På sikt vil dette også få konsekvenser for de to ungdomsskolene i sentrum. Mulighetsstudien er tydelig på at de to ungdomsskolene er overmodne for rehabilitering / sanering. Studien peker også på at dagens behov og krav til standard har utfordret Namsos barneskole som skolebygg.

Namsos Venstre mener at en omorganisering av sentrumsskolene vil gi oss muligheter til å samle og styrke kompetansen, slik at en bedre kan håndtere dagens og morgendagens utfordringer. Namsos Venstre foreslår å legge ned Namsos barneskole. Det er god plass til elevene på henholdsvis Vestbyen og Høknes barneskoler. Dette vil øke elevtallet og styrke grunnskolene i Namsos kommune.

Samtidig foreslår Namsos Venstre at vi satser på en ny ungdomsskole i sentrum. En skole som vil skape viktige synergier og muligheter, både faglig og sosialt. Namsos Venstre foreslår en ny ungdomsskole der Høknes ungdomsskole står i dag. Den nye skolen vil ha nærhet til idretts- og svømmeanlegg, samt kollektivtransport. I en byggeperiode vil det være nyttig å kunne bruke Namsos barneskole til noen av elevene.

Skolene i Namdalseid og i Bangsund må vi også styrke. Endelig er ny hall på trappene i Bangsund. Det vil være svært bra for både skolen og lokalsamfunnet.

Hva så med skolekretsene? Elevene i Bangdalen bør kunne få bruke skolen i Bangsund.

Lykkes vi med en slik endring vil grunnskolene styrkes faglig, og det vil tjene kommunen økonomisk. Distriktskolene vil vi beholde. Det vil gi ro og trygghet for de innbyggerne som velger å bo utenfor sentrumskjernen.

Å frigi tomter til annen aktivitet nært sentrum kan gi flere muligheter. Hva med et nytt helsehus på tomta til Namsos Ungdomsskole? Her gir nærhet til sentrum og sykehus store fordeler.

Vi må søke løsninger på utfordringer som er her i dag og de som kommer. Det er en oppgave Namsos Venstre tar på alvor. Færre skoler i sentrum, ny ungdomsskole og nytt helsehus…? En dobbel suksess?

Vi må se mulighetene. Og sammen kan vi skape dem.