Interpellasjon til kommunestyret 25.03.21

Ordfører, kommunene står foran en stor og krevende barnevernsreform som trer i kraft 01.01.22. Barnevernsreformen gir kommunene et større ansvar for barnevernet, både faglig og økonomisk. Dette stiller krav til ledelse i barnevernet, til kommunens styring av barnevernet, og til det familiestøttende arbeidet. Målet med reformen, ifølge Bufdir, er at:

Kommunene skal styrke arbeidet med tidlig innsats og forebyggingHjelpen skal bli bedre tilpasset barn og familiers behovRettsikkerheten til barn og familier skal bli godt ivaretattRessursbruken og oppgaveløsningen i barnevernet skal bli mer effektiv

Vi vet at barnevernet i Midtre Namdal står i vanskelig situasjon. Det er meget alvorlig at over 100 barn står i kø for å få hjelp, og at nærværet er på under 80 prosent. Det er ikke lenge siden 2014, da barnevernet i Midtre Namdal fikk en historisk bot for ulovlig henleggelse av 149 barnevernssaker. Det var første gang en kommune fikk forelegg innen tjenesteområdet barnevern.

Et barnevern med store utfordringer, kostnadsoverskridelser, høyt sykefravær og høy turnover er et krevende utgangspunkt hvis vi skal lykkes med reformen. Det er mange dedikerte og dyktige ansatte i barnevernet i dag, men skal vi lykkes i å skape et bedre barnevern er vi avhengig av barnevernansatte som trives i jobbene sine, og som føler de kan håndtere de krevende arbeidsoppgavene barnevern medfører.

Vi politikere og kommunedirektøren har et stort ansvar for at arbeidsvilkårene blir gode. Vi må sammen gjøre det som må til for å rigge oss for den kommende reformen. Vi politikere må begynne å fokusere enda mer for dette feltet, og vi er nødt til å innhente mer kunnskap. Vår visjon må være at Midtre Namdal skal ha et av landets beste barnevern.

Namsos Venstre ønsker svar på hvor langt har kommunene i Midtre Namdal har kommet i planleggingen av overføringen av de nye oppgavene i forbindelse med barnevernsreformen?

Forslag til vedtak:

Kommunestyret ber kommunedirektøren så raskt som mulig legge fram en sak for Utvalg for folk, formannskap og kommunestyret der en redegjør for hvordan en ser for seg at oppgavene i barnevernet skal løses når barnevernsreformen trer i kraft 1. januar 2022.