Det lyder så bra i Hurdalserklæringen: «Målet med regjeringens helse- og velferdspolitikk er å skape helsefremmende samfunn, forebygge sykdom og sikre en desentralisert helsetjeneste som yter gode og likeverdige helsetjenester i hele landet.»

Å imøtekomme behovet for sykehjemsplasser og omsorgsboliger for eldre og funksjonshemmede er her en av de største utfordringene. Investeringsbehovet er betydelig, og lang ut over det kommune-Norge klarer å bære alene i en presset kommuneøkonomi. Det har derfor vært svært klokt at Staten og kommunene over år har hatt et felles spleiselag, hvor Staten gjennom Husbanken har gitt et investeringstilskudd.

Ordfører frykter for sykeheimsutbygging etter at regjeringa foreslår å kutte ut investeringsstøtte på over 50 millioner kroner

I fjor ble det gitt tilsagn på 1,6 mrd. kroner for bygging av til sammen 942 omsorgsplasser, fordelt på 424 sykehjemsplasser og 518 omsorgsboliger i kommune-Norge. Og viktig: Det har gitt muligheter for å ta inn over oss ny kunnskap og nye utfordringer, som mindre institusjonspreg, blanding av generasjoner og demenslandsbyer. Om det er rom for forbedringer i ordningen? Helt sikkert. Men det løses ikke ved å kutte en milliard fra det ene året til det andre.

For i statsbudsjettet for 2023 satte regjeringen Hurdalserklæringen til side. Som det heter: “Regjeringen foreslår ingen nye tilsagn om investeringstilskudd i 2023, og dermed ingen nye forpliktelser for framtidige budsjettår.”

Dette er bekymringsfullt når det er behov for å styrke omsorgstilbudet til eldre, demente og utviklingshemmede. For Leka er kuttet katastrofalt. Sykehjemmet er nedslitt og har råteskader, og Leka har per i dag ikke omsorgsboliger. Deres prosjekt har vært under planlegging i 2 år. For Namsos gjør det den videre planleggingen innen helse mer krevende. Slike plutselig endringer i tilskuddsordninger gjør det imidlertid umulig for kommuner å planlegge hvordan de skal møte det økende omsorgsbehovet.

Derfor støtter SV det ordføreropprøret vi har sett nå. Et opprør der ordførere fra en rekke partier - også regjeringspartier – har gått ut og sagt at dette ikke er akseptabelt.

Det er et stramt år. SV har likevel i vårt alternative budsjett funnet rom for investeringstilskudd i kommunene. Det er fordi at vi ser det trengs i en tid som dette. Om Arbeiderpartiet og Senterpartiet er villige til å lytte til sine egne lokallag og ordfører, hjelper vi dem gjerne med å rydde opp i det kaoset de har laget.