LEKA: 15. september ble søknaden om å etablere den nye lokaliteten Storbrakan behandlet i formannskapet i Leka kommune. I saksframlegget står det at arealplanen som beskriver målsetningen med akvakultur i Leka kommune er lagt til grunn for behandling av saken.

– I arealplanen slås det fast at akvakultur er en viktig næring i Leka og har lenge vært ansett som en av kommunens satsingsområder. Arealplanen gir rom for utvidelse av dagens aktivitet gjennom tilretteleggelse for en bærekraftig utvikling innen havbruksnæringa i kommunen, skriver kommunedirektøren.

Positive og negative konsekvenser

Det Midt-Norsk Havbruk AS og Bjørøya AS søker om er en ny lokalitet ved Storbrakan med biomasse på 3.120 tonn. Området er i arealplanen definert som «Bruk og vern av sjø og vassdrag» – med åpning for akvakultur.

I kommunedirektørens oppsummering har han vurdert ulike temaer, og satt opp en oversikt som viser om etablering av ny lokalitet får positive konsekvenser, ingen konsekvenser eller negative konsekvenser.

Befolkningsutvikling og sysselsetting, næringsutvikling, kommuneøkonomi og matvareproduksjon og matvaresikkerhet er tema han vurderer vil få positive konsekvenser, mens han anser det som mulig at etableringa kan gi negative konsekvenser for vill anadrom laksefiske, laks og ørret, lus og rømming.

I tillegg påpeker han at noen vil oppleve det negativt å se et oppdrettsanlegg, samt at utslipp må godkjennes av Fylkesmannen. Når det kommer til temaet verneområder og naturområdet påpeker kommunedirektøren at lokaliteten ligger utenfor verneområdene.

Forslaget til vedtak var følgende:

– Midt-Norsk Havbruk AS og Bjørøya AS gis tillatelse til etablering av ny lokalitet Storbrakan.

Vedtatt med tre mot to stemmer

I behandling av saken i formannskapet kom Lars Morten Stene (Ap) med et tilleggsforslag om at tillatelsen gis med avbøtende tiltak.

– Søknaden vekker stor interesse, og kunnskapsgrunnlaget er usikkert. Imidlertid har uttalelsen en frist, og mangel på dokumentasjon er ikke tilstrekkelig grunnlag for å avslå søknaden. Det foreslås at tillatelsen gis midlertidig frem til sone «Leka Nordvest» skal være brakklagt vår 2022. Søker anmodes om å dekke kostnader for dokumentasjon rundt oppdrettets eventuelle påvirkning av fuglereservatet Sklinna.

Per Helge Johansen (Sp) kom så med et endringsforslag om at saken skulle oversendes kommunestyret for behandling. Det begrunnet med at Sklinna er et verneområde, der fuglefredning både har nasjonal og internasjonal interesse, samt at dette er et sårbart område for både fugl, fisk, tare.

Endringsforslaget falt med tre mot to stemmer, mens kommunedirektørens innstilling ble vedtatt med tre mot to stemmer. Tilleggsforslag fra Stene ble videre vedtatt med tre mot to stemmer.

Vurderer å påklage

Før saken ble behandlet i formannskapet tirsdag, har flere organisasjoner kommer med høringsuttalelser. Deriblant Fylkesmannen i Trøndelag, som påpeker at omsøkt område er foreslått vernet som en utvidelse av verneområdet på Sklinna.

– Dette er foreslått på grunn av viktighetene som næringsområde for flere truede sjøfuglarter. En etablering av akvakulturanlegg som omsøkt vil påvirke truede sjøfuglarter i et verneområde med internasjonalt viktige verdier negativt. Fylkesmannen fraråder at det gis dispensasjon for omsøkt tiltak og vil vurdere å påklage et positivt vedtak i saken.

Saken skal behandles i Leka kommunestyre torsdag.

Kritisk til oppdrett ved Sklinna