Namsos kommune står overfor en utfordrende demografisk utvikling. I flere saksframlegg og presentasjoner det siste året har kommunedirektøren pekt på at dette vil prege det kommunale tjenestetilbudet i årene som kommer.

Behovet for å bygge et nytt sykehjem er stort, men det er også behovet for å gjøre det mulig å kunne bo lengre og trygt i eget hjem. Økende levealder og en høyere andel eldre pålegger Namsos kommune å kunne tilby trygge botilbud for vår aldrende befolkning, ikke bare i sentrum, men også i våre mindre tettsteder og lokalsamfunn rundt om i kommunen.

Namsos Venstre mener at vi må starte arbeidet for at det blir bygd bomiljøer for seniorer med et begynnende tjenestebehov. Dette er et botilbud for innbyggere som selv ønsker å bo nærmere et bredere sosial- og helsetilbud der de føler seg hjemme.

Mange voksne har de siste årene valgt å selge sin sentralt beliggende enebolig for å flytte inn i en sentrumsnær leilighet. I våre distrikter er situasjonen en annen. Der gjør betydelig lavere huspriser det krevende å bytte sitt hus med en sentrumsnær leilighet. Mange, særlig enslige seniorer, som ønsker seg å bo mer sentralt blir tvunget til å fortsatt bo usentralt.

Namsos Venstre mener derfor at kommunen nå bør utrede utbygging av trygghetsboliger i hele kommunen. Dette fordi boligmarkedet i våre lokalsamfunn og grender er annerledes, og fordi økningen av eldre er minst like stor utenfor sentrum. Trygghetsboliger bør utredes i Bangsund, Jøa, Otterøya, Namdalseid, Statland, i tillegg til Namsos sentrum. Namsos Venstre er kjent med en sak i Trønder-Avisa fra 4. januar i år der Steinkjer kommune vil starte arbeidet med å utrede utbygging av trygghetsboliger i alle grender i kommunen.

En trygghetsbolig er en selvstendig bolig som gir en god ramme for å leve et selvhjulpent liv, og som i tillegg kan tilby felles oppholdsarealer med sosiale og fysikalske tilbud. Å bo mer sosialt vil kunne bidra til mer aktivitet og bedre livskvalitet for mange.

Trygghetsboliger er en type bolig som Namsos kommune mangler i dagens «omsorgstrapp» mellom ordinær bolig og omsorgsboliger med heldøgns omsorg. Slike boliger kan bygges som rene kommunale utleieboliger, eller som et boligbyggeselskap. Noen kommuner har også vurdert å samarbeide med private utbyggere.

Trygghetsboliger vil både styrke det boligsosiale arbeidet i kommunen og den enkeltes tilgang til sosiale og helsemessige tjenester. Det vil også styrke det kommunale hjemmebaserte helsearbeidet. Utbyggingen av denne typen bomiljøer vil være viktig i årene som kommer for å møte den demografiske utviklingen på en mer sosial bærekraftig måte.

Namsos Venstre fremmer derfor en interpellasjon i det kommende kommunestyremøte der vi ber om at kommunedirektøren kommer med en sak der trygghetsboliger i hele kommunen utredes. Utredningen skal inneholde geografisk plassering, eier- og leieforhold, utforming og samarbeidsmuligheter. Namsos Venstre håper at kommunestyret er enig slik at vi kan tilby et etterspurt botilbud for våre seniorer.