(NT24)

KRISTIANSUND/TRONDHEIM/HITRA/RØRVIK: I ny Nasjonal Transportplan (NTP) 2022-2033, foreslår regjeringa 33 milliarder kroner til sjøtransporten. Det utgjør 3 prosent av den samlede planen på 1.200 milliarder kroner.

De fire midtnorske havneselskapene Kristiansund og Nordmøre Havn, Trondheim Havn, Nord-Trøndelag Havn Rørvik og Helgeland Havn samarbeider gjennom Kysthavnalliansen for å flytte deler av sjømateksporten til Europa over på sjø, og derigjennom åpne nye sjøtransportkorridorer for godstransporten.

– Vi er glade for at samferdselsministeren har merket seg prognosene som klart og tydelig viser at aktivitet og verdiskaping langs kysten vil øke, og at det vil bli behov for mer sjøtransport. Det er en utvikling som Kysthavnalliansen har påpekt i en årrekke. Derfor er vi skuffet over at regjeringa ikke går lenger for å sikre de viktige kystnæringene sjøtransporten de trenger, sier Ann Iren Holm Rise, prosjektleder i Kysthavnalliansen, i en pressemelding.

Av totalramma på 1.200 milliarder kroner i Nasjonal Transportplan 2022–2033 er 2,5 milliarder – tilsvarende 2,1 promille – avsatt til ordninger som direkte stimulerer til mer sjøtransport.

Mer gods langs landevegen

– I forhold til de ressursene som planlegges brukt på å gjøre vegtransporten større og bedre, er det dessverre grunn til å tro at regjeringa også med denne NTPen bidrar til enda flere tunge godstransporter på norske veier, mener Holm Rise.

Hun viser til at ulike regjeringer og Stortinget i snart 40 år har sagt at lange godstransporter skal skje på sjø og bane, mens de korte transportene skal skje med lastebil. Likevel øker godstransporten mest på vegen.

– Skal vi få dette til trenger vi konkurranseutjevnende tiltak som kan være med å styrke sjøtransportens attraktivitet – konkrete tiltak her er å lette på det statlige avgiftsregimet for sjø slik at det blir på samme nivå som veg og bane, sier Holm Rise.

Viser at det er mulig

Kysthavnalliansens pilotprosjekt med havbruksnæring og sentrale matvareaktører har i høst og vinter demonstrert at fersk sjømat kan fraktes sjøvegen fra Midt-Norge til Europa like raskt og med samme kvalitet som lastebilen. Det er mulig når rutetilbudet skreddersys til vareeiernes behov. Prosjektet viser samtidig at det er behov for offentlig risikoavlastning i oppstartsfasen av slike nye transportkorridorer.

Den såkalte sjømatruta seiler i fast rute mellom Rørvik, Hitra og Rotterdam med oppdrettslaks til kontinentet.

Ifølge Kystverkets egne beregninger, har tilskuddsordninga for overføring av gods fra veg til sjø gitt staten en netto avkastning på over 20 prosent til tross for små bevilgninger.

Tviler på de reelle bevilgningene

– Vi registrerer at NTPen øker rammene til tilskuddsordninga for overføring av gods fra veg til sjø, og det er bra. Likevel er vi bekymret for den reelle viljen til å gjennomføre NTPen når det kommer til sjøtransporten, sier Holm Rise.

Hun viser til en gjennomgang av de tre siste NTPene, som Menon Economics har gjort av på vegne av Norske Havner, Rederiforbundet og Kystrederiene. Denne dokumenterer at det siden 2014 konsekvent er bevilget mindre til sjøtransporten over statsbudsjettet enn den vedtatte rammen i NTP.