FLATANGER: Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) avslo i et vedtak 8. juli søknaden om utsatt frist for idriftsettelse av Innvordfjellet vindkraftverk.

Vedtaket ble påklaget av Advokatfirmaet Thommessen AS, på vegne av Zephyr.

– Sparsom begrunnelse

Zephyr skriver at NVE ikke har gått grundig inn i hensynet bak praksisendringa for utsatt frist for idriftsettelse, utover å vise til teknologiutvikling og oppdatert kunnskapsgrunnlag.

Zephyr: Vil fortsette planene på Innvordfjellet

Selskapet mener NVE sin begrunnelse er sparsom.

– Zephyr mener den sparsomme begrunnelsen tilsier at NVE ikke har gjort ei forsvarlig vurdering av hensynet for og imot fristutsettelse, skriver de i klagen.

Samtidig mener de at de har fått urimelig tid til å realisere prosjektet.

– Forvaltninga kan ikke gi tillatelse med så streng frist at tillatelsen ikke lar seg realisere, og samtidig ikke tillater utvidelse av fristen.

Zephyr mener det hadde vært mulig å nå den opprinnelige fristen, hvis det ikke hadde vært for vilkåret om hubroundersøkelse og klagebehandling hos forvaltninga som «brukte opp» over halvparten av utbyggingsperioden.

– Dette forslaget får konsekvenser for Innvordfjellet og Ytre Vikna 2

I klagen viser også selskapet til at NVE ikke har vurdert deres argument om avklaring av nettkapasitet og eventuelle oppgradering av transmisjonsnettet som har tatt tid. De mener videre at NVE burde ha vurdert sammenhengen med nettutbygginga av Ytre Vikna 2 som har fått utsatt frist til 31. desember 2024.

– De viser videre til at nåvæende vilkår om frist for idriftsettelse gjør at utbygger ikke kan realisere konsesjonen, dermed er vilkåret i seg selv uforholdsmessig tyngende og dermed ugyldig.

Endrer ikke vedtak

Norges vassdrags- og energidirektorat ser at det kan være argument for å skille mellom konsesjoner som ble gitt for mange år tilbake og som har fått flere fristutsettelser, og konsesjoner av nyere dato.

Men nå har NVE konkludert:

– Vi kan ikke se at klagen gir grunnlag for å endre vårt vedtak av 8. juli 2020, ifølge direktør Rune Flatby og seksjonssjef Arne Olsen i NVE.

De viser samtidig til at det er mulig å vurdere prosjektet på nytt av NVE etter at Stortinget har behandlet stortingsmeldinga Vindkraft på land, som kan lede til en ny konsesjonsprosess for vindkraftsaker.

Klagen blir derfor oversendt til Olje- og energidepartementet for endelig avgjørelse.

Bakgrunn

  • Zephyr AS sendte melding til NVE om Innvordfjellet vindkraftverk 27. mars 2007.
  • NVE tok imot konsesjonssøknaden om å bygge og drive Innvordfjellet vindkraftverk 1. september 2010.
  • Søknaden ble sendt på høring 29. september 2010, og Zephyr fikk konsesjon 12. desember 2014.
  • Konsesjonsvedtaket ble påklaget og oversendt Olje- og energidepartementet (OED) 29. mai 2015.
  • OED stadfestet sitt vedtak 22. mars 2018. I vedtaket la departementet til et vilkår om hubroundersøkelse.
  • 4. januar 2019 godkjente NVE et undersøkelsesprogram for hubro med varighet til og med våren 2020.
  • Zelhyr søkte NVE 31. desember 2019 om utsatt frist for idriftsettelse til 31. desember 2023.
  • Søknaden ble sendt på høring 6. februar 2020, med høringsfrist 6. mars 2020.
  • NVE ga avslag på søknaden 8. juli 2020.

Fornøyd ordfører

Saken var oppe som referatsak i formannskapet i Namsos tirsdag.

– Jeg synes det er fint at NVE står på sitt vedtak. Da Zephyr sendte inn klage, vedtok vi politisk å sende brev til både NVE og OED for å understreke vår enstemmige holdning i saken - støtte til NVEs avslag på forlenget frist. Gangen i saken er jo slik at den går til OED dersom NVE opprettholder sitt vedtak. Det visste vi, og sendte derfor brev til OED også. Nå blir det opp til OED å avgjøre saken, sier ordfører Arnhild Holstad i Namsos til NA.