Bakgrunnen for at Namsos kommune vil bygge ny skolestruktur, dreier seg i hovedsak om et ventet synkende elevtall. I tillegg er flere av skolene i dårlig bygningsmessig forfatning og egner seg ikke som lære- og arbeidssted. I bunnen ligger også begrepene kvalitet, økonomi og bærekraft.

Dette berører nesten alle elevene og ansatte i skolesektoren i Namsos. Kommunalsjef for opplæring og oppvekst, Roger Sæthre og grunnskoleleder Knut Storeide sier til NA at de forventer en god del støy til høringsforslaget til ny skolestruktur for Namsos. De mener forslaget er radikalt.

Skolene på Jøa, Otterøy og Namdalseid er de eneste som ikke blir berørt. Eidbyggen må dog belage seg på at ta imot elevene fra ungdomstrinnet på Statland. Det er selvsagt en ulempe for de av elevene som vil bli berørt. Da er det om mulig enda verre for elevene som holder hus på Salsnes og Lund, ettersom Sørenget skole er foreslått nedlagt. Denne skolen har vært et viktig samlingssted i Vemundvik i en årrekke. Barnefamilier vil nok tenke seg om i flere runder før de etablerer seg i ytterkantene av Namsos kommune om «nærskolene» forsvinner. Det fremmer ikke bolyst.

Folk på Bangsund vil mobilisere for å forhindre at elevene deres sendes til en ny ungdomsskole i sentrum sammen med elever fra Namsos og Høknes ungdomsskoler. Forsvinner ungdomstrinnet, er det en fare for at barnetrinnet ryker ved neste korsveg. Samtidig vil nok mange reagere sterkt på at Namsos barneskole, med sine lange historiske røtter i byen, går ei uviss framtid i møte.

Alle skoler har sin egenart og er et verdifullt anker i nærmiljøet. Ved første øyekast tyder innholdet i forslaget på at det legges størst vekt på økonomi og ei tenkt befolkningsutvikling. Når det gjelder barnets beste, altså elevene, vil deres stemmer bli hørt under prosessen, men sannsynligvis ikke tatt videre hensyn til.

Arbeidsgruppa skal ha ros for at de tvinger fram en nødvendig og krevende debatt. Det må også være rom for å kunne slippe følelsene løs. For en skole er mer enn et bygg – der ligger framtida for elevene.