Det er laget et felles reiselivsnettverk på Jøa med visjonen «Jøa - Landet i eventyret», og med undertittelen «Menneskene, maktene og maten».

Målsettingene henviser til Olav Duuns bøker «I eventyre» og «Menneske og maktene». Kjernen i dette området Duun beskriver er nordvestsida av Jøa, Ytre Otterøya og Follahavet mellom Jøa/Otterøya og Sør-Gjæslingan. Dette tilnærmede uberørte havlandet er en svært viktig del av den nye reiselivssatsinga på Jøa. Vi vet at folk i Norge og i utlandet nettopp søker kombinasjonen av mektig uberørt natur og gode matopplevelser.

I forslaget til kystsoneplan foreslås det at etablering av akvakultur i nettopp dette området, kan skje uten at det kreves dispensasjon fra arealformålet, ved at arealet Folla benevnes med V: «Bruk og vern av sjø og vassdrag», som inkluderer akvakultur.

Vi advarer sterkt mot dette omvendte planprinsipp, slik planlegging er lite egnet i forhold til å ivareta andre viktige interesser.

Det har vist seg at kommunen i praksis da har mistet retten til å avgjøre hvor akvakultur kan tillates. Her regnes søknader om akvakultur som planavklart, og kommunen blir kun høringspart.

I tillegg legger forslaget opp til oppdrettslokaliteter rett utafor Matmorskjæret på Tranås i Raudsunda, og rett nord for Steinan på Folla.

Vi mener at området Raudsunda og Folla på nordvestsiden av Ytre Otterøya og Jøa fortsatt skal beholdes som kombinert formål Ferdsel, Natur, Fiske, Friluftsliv (FNFF), og at ingen nye oppdrettslokaliteter skal etableres.

I vedtatt kommuneplan for den nye kommunen står bl.a følgende formål:

  • bidra til opplevelsesbasert reiseliv, kultur og utvikling av eksisterende bedrifter.

Jernaldergården «Janheim» på Tranås vil i forslaget til kystsoneplanen miste hele sitt grunnlag for satsinga på naturbasert reiseliv. Kopien av langhuset fra jernaldertida, som skal gjenspeile historien om bosetting i jernalderen og vikingtida på Jøa, kan ikke leve med et oppdrettsanlegg rett i synsfeltet!

Satsinga på Olav Duun, med formidling av hans diktning gjennom turer og opplevelser i Duuns landskap, vil settes i fare.

Videreutvikling av sjøbasert reiselivet på Jøa, med båtgjester og friluftsliv på sjøen som basis, vil bli vanskelig med oppdrettsanlegg plassert vest for Otterøya og Jøa, det viktigste friområdet på sjøen i hele vår region.

Det nye forslaget til kystsoneplan, med aktiv tilrettelegging for akvakultur i dette området, vil undergrave den nye reiselivssatsinga.

Reiselivet på Jøa er i en viktig fase, med nettverksbygging, investeringer og videreutvikling. Vi vil markedsføre Jøa som en viktig og attraktiv destinasjon i Namdalen, og skape flere arbeidsplasser.

Dette arbeidet er godt i gang og helt i tråd med VisitNamdalen sitt fokus på fiske, friluftsliv og felleskap.

Vi vil også understreke ansvaret Norges viktigste villakskommune har for å bevare villaksen, som nå har kommet på rødlista over utrydningstruede arter. Vi vet at lus og rømming fra fiskeoppdrett er en viktig årsak til at villaksen er utrydningstruet. Området vi omtaler er innløpet til de nasjonale laksefjordene Sørnamsen og Nordnamsen, som ender opp i (lakse)elvenes dronning, Namsen. Området er også innsiget til laksevassdraget Moelva/Salsvatnet.

Vi forventer derfor at Namsos kommune vil støtte opp om bevaring av villaksen og støtte opp om satsinga på naturbasert reiseliv.

Derfor bør hele området utafor nordvestdelen av Jøa og Ytre Otterøya være et oppdrettsfritt område.

Kommunen skal ta vare på flere næringsinteresser enn kun akvakultur, dette fortjener våre innbyggere!