Høringsuttalelsen fra FAU ved Austafjord skole var et direkte tilsvar til Kommundirektørens høringsdukoment i forbindelse med utredning og vurdering av skolestruktur i Nærøysund kommune (Sak nr. 2021/475-4).

Et dokument som ligger til grunn for kommunestyrets vedtak om å stille følgende spørsmål til høring: Endring av skolekretsgrense for 8–10. trinn på Austafjord skole vurderes, elevene overflyttes til Rørvik skole. Noe som også kommer frem i innledningen til nevnte høringsuttalelse. FAU ved Austafjord skole aksepterer ikke forslaget om å overflytting av ungdomsskoleelevene til Rørvik, og begrunner dette i høringsuttalelsen.

Om ungdomsskoletrinnene blir flyttet fra Austafjord skole, vil dette unektelig føre til gradvis nedleggelse av skolen – i sin helhet. Flere av de som har valgt å bosette seg innenfor Austafjord skolekrets har valgt å gjøre dette nettopp på grunn av både barnehage- og skoletilbud. Videreføring av dagens skolestruktur og skolekretsgrenser, forutsatt at det identifiseres tiltak for at elevgrunnlaget opprettholdes er også ett av spørsmålene som er vedtatt til høring.

Å skulle flytte ungdomsskoletrinnene på Austafjord kan umulig være et positivt tiltak for opprettholdelse av elevgrunnlaget. Derimot, slik FAU ved Austafjord skole også foreslår, vil det heller være mer hensiktsmessig å flytte skolekretsgrensen til Lødding (mot dagens grense som går ved Drag). I høringsuttalelsen til FAU ved Austafjord skole stilles det spørsmålstegn ved kostnadsoverslaget på 23 millioner kroner – for utbedring og restaurering av skolen.

Det har kommet for dagen at dette var basert på en rapport som viser hva det vil koste å «sette skolen i stand tilsvarende ny». Hva ligger til grunn for kravet om at skolen skal settes i stand «tilsvarende ny»? Vil ikke skolen være «bra nok» om det «kun» gjøres prekære utbedringer, uten forventning om at skolen skal bli «som ny»?

Fristen for å komme med innspill til høringen er satt til 1. april 2022, og jeg vil oppfordre foreldre og elever, spesielt, ved samtlige berørte skoler i Nærøysund til å gå inn på Nærøysund kommunes hjemmeside. Under «Høringer og kunngjøringer» vil dere finne spørsmålene som stilles til høring, samt andre aktuelle dokumenter. Vedtakene som vil bli gjort på bakgrunn av denne høringen vil ha stor betydning både for skolekretser og lokalbefolkning for øvrig, så her gjelder det å ikke sove i timen.