Nærøysund kommune arbeider aktivt for å utvikle kommunen, med mål om klimanøytralitet innen 2030. Det er selvsagt positivt. I denne forbindelsen har kommunen fått utarbeidet en analyse over økt behov for fornybar energi. Analysen er utarbeidet av Namdalskysten næringsforening i samarbeid med kommunen.

I dag bruker kommunen 155 GWh strøm, mens analysen viser et «estimert energibehov» i 2030 på godt over formidable 1.000 GWh. I analysen inngår at etablert næringsliv antar et økt strømbehov 236 GWh, til en maritim «energihub» beregnes 212 GWh og 203 GWh skal gå til elektriske lokalfly(!). I tillegg viser rapporten til at nye «identifiserte industriprosjekter» i 2030 vil trenge 391 GWh. I sum betyr dette at energibruken i kommunen i tilfelle vil øke til over det seksdoblede på ti år.

Dette må pent sagt anses som en svært ambisiøs målsetting. Ses det nærmere på tallene, viser det seg imidlertid at 83% av «identifiserte industriprosjekter», som antas å ha behov for 391 GWh, så langt bare er på «idestadiet», altså rene «fugler på taket». Med denne typen «analyse» kunne det sikkert vært puttet på et par prosjekter til, for dermed å komme ytterligere opp på en fantasifull skala over framtidig energibehov!

Nå er det her ikke meningen å harselere med analyser generelt. Det er både viktig og riktig av kommuner å analysere framtidige behov for energi. Et så høyt innslag i den aktuelle analysen av prosjekter som så langt bare er på idestadiet synes likevel å være betenkelig nært en «tenk på et tall»-analyse. Elektrifisering av luftfarten er det nok heller ikke mange som ville legge til grunn for lokalt energibehov i 2030!

I «analysen» er det ikke lagt fram noen plan for hvordan dette voldsomt økte energibehovet skal dekkes. Det er det imidlertid heller ikke noe presserende behov for. For selv om den annonserte økningen er formidabel for Nærøysund kommune, er den aktuelle energimengden ikke noe problem å hente fra nettet. Nærøysund kommune er ingen frittflytende kommune ute i havet. Kommunen grenser til Nordland, det fylket i landet som har størst energioverskudd, ca 7 TWh på årsbasis, altså 7.000 GWh.

Akkurat når dette skrives er kraftflyten fra Nordland og ned gjennom Namdalen 750 MW gjennom sentralnettet. Det tilsvarer på årsbasis ca 6.570 GWh. Det viser at sentralnettet nord-sør har stor kapasitet. Denne kraftflyten har Nærøysund tilgang til gjennom to regionale kraftlinjer. Så selv om alle fuglene på taket skulle finne på å sette seg, vil nødvendig kraft kunne hentes fra sentralnettet. Jeg har ikke oversikt over om regionalnettet i så fall må oppgraderes. Det vil uansett være en bedre løsning enn å bygge mer naturraserende vindkraft.

Det er dessverre nærliggende å spekulere over om den «analysen» som er lagt fram, primært er konstruert for å bli et argument for byggingen av vindkraftverket Vikna II.

Det er i så fall svært betenkelig, og faretruende nært direkte uredelig!