Gå til sidens hovedinnhold

Fylkeskommunen som viktig samfunnsutvikler

I motsetning til forrige regjering ønsker denne regjeringen å styrke fylkeskommunen som samfunnsutvikler.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Fylkeskommunen har ansvar for mange viktige tjenester for folk og lokalsamfunn, som blant annet videregående opplæring, fylkesveier, kultur, kollektivtransport, tannhelse, skoleskyss og transport av funksjonshemmede. I tillegg har fylkeskommunen ansvar for utviklingen i regionen gjennom blant annet overordnet planarbeid, næringsutvikling og miljøoppgaver. Et velfungerende folkestyre på regionalt nivå er viktig, og samfunnsutviklerrollen utøves i gode partnerskap med hjelp av gode virkemidler og verktøy.

Vi vil gjennomgå og styrke virkemiddelapparatet og fylkeskommunenes rolle i distrikts- og regionalpolitikken.

Det er her i Stortinget nylig vedtatt å bevilge i alt 500 millioner kroner mer i frie midler til fylkeskommunene for 2022 sammenliknet med den forrige regjeringen, som foreslo en økning på 400 millioner kroner mer enn i årets budsjett. Dette innebærer en samlet rammevekst på i alt 900 millioner kroner til fylkeskommunene i 2022.

Fordelt på fylkeskommunenivå utgjør økningen i rammetilskudd for eksempel 47,2 millioner kroner for Trøndelag. Det kommer godt med.

  • Noe av det viktigste fylkeskommunene gjør er å sørge for å levere den kompetansen som nærings-og samfunnsliv etterspør.
  • Behovet for faglært arbeidskraft vil være stort framover.
  • Regjeringen kommer med kraftfulle tiltak for fullføring av videregående skole.

Budsjettet gir fylkeskommunene 370 millioner kroner for å opprette læreplassgarantier og kvalifisere og yrkesfagelever til læreplass. Dette er økning på 113,5 millioner kroner i forhold til Solberg regjeringens forslag. Målet er blant annet en oppfølging av samfunnskontrakten for flere læreplasser som fylkeskommunene utvikler og partene i arbeidslivet har sluttet seg til.

Vi legger til rette for en mere mobil arbeidskraft ved å gjøre det enklere å pendle.

Budsjettet har 271,6 millioner kroner til reduksjon av ferjetakster. Dette inkluderer 30 millioner kroner til gratis ferje på trafikksvake samband. Regjeringa vil komme tilbake til innretning av tiltaket for trafikksvake samband i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2022 og vil innføres i andre halvår. Rammetilskuddet til fylkeskommunene økes med 241,6 millioner kroner med formål å redusere takstene med 30 prosent fra 1. januar 2022, sammenlignet med takstene 1. januar 2021.

Vi øker bredbåndstilskuddet med 100 millioner kroner. Høyhastighetsbredbånd er helt avgjørende for bosetting og arbeidsplasser i hele landet. Staten tar med dette et større ansvar for bredbåndsutbygging i områder der det ikke er bedriftsøkonomisk lønnsomt.

De fylkeskommunale kollektivtransportselskapene blir kompensert for reduserte billettinntekter ut 2021 og i 2022 med totalt 500 mill. som følge av endrede reisemønster i løpet av pandemien, gjennom budsjettforliket. Dette er viktig for å opprettholde et godt kollektivtilbud også når reisemønsteret forhåpentligvis vender tilbake til det som var normalen før pandemien, men også med tanke på framtidens klimavennlige transport og reise løsninger.

Denne regjeringen vil ta hele landet i bruk. I budsjettet tar vi Norge i en ny og mer rettferdig retning, det skal være mulig å leve gode liv uansett hvor du bor. Vi vil legge til rette for gode tjenester nær folk, flere arbeidsplasser og god infrastruktur i hele landet.

Kommentarer til denne saken