Den gode satsingen på infrastrukturen med en dobling av samferdselsbudsjettene som regjering og Storting har gjort de siste åtte årene har bedret fremkommelighet, redusert antall trafikkulykker og økt lønnsomheten for næringslivet. Samtidig bidrar redusert reisetid og jevnere kjøreadferd til lavere drivstofforbruk og derved lavere CO2 utslipp.

Dette arbeidet ønsker Høyre og dagens regjeringspartier skal fortsette.

Høyre fører en helhetlig politikk til beste for oss alle over hele landet, også for et konkurranseutsatt næringsliv. Da gjelder det å være offensiv og fremadskuende, ikke tilbakeskuende som enkelte partier taler varmt for.

Gjennom de store investeringene i samferdselsbudsjettene og annen infrastruktur de siste åtte årene, også her i Trøndelag, har dette bidratt til økt etablering av en rekke nye virksomheter og økt verdiskaping.

Høyre bidrar til at vi fortsatt kan omtale oss som «trivelige Trøndelag» som det står i sangen.

Det er iverksatt flere store vegprosjekter på E-6 sør i Trøndelag og nå venter en sterk satsing på fortsatt bygging av ny E6 med motorvegstandard nordover til Steinkjer.

Viktig er det også å realisere planlagt utbygging av E-14 fra Stjørdal til Storlien. Her ønsker jeg gjerne en tverrpolitisk allianse for å sikre dette prosjektet blir realisert tidlig i neste Nasjonale Transportplan.

Den største utfordringen, slik jeg ser det, er imidlertid å bedre vegstandarden på deler av fylkesvegnettet i Trøndelag. Dette er avgjørende for næringslivets rammevilkår, men også for folks bo- og blilyst. God samferdselspolitikk er god distriktspolitikk, noe alle de nye arbeidsplassene som er etablert de siste årene er et godt bevis på.

Selv om det gradvis har blitt bedre vegstandard er det langt igjen før vi kan si oss fornøyde. Som tidligere fylkespolitiker vet jeg hvor vanskelig det er å prioritere knappe statlige bevilgninger mellom de ulike ansvarsområdene som en fylkeskommune har.

Selv om dagens regjering år for år har økt bevilgningene til kommunene og fylkeskommunene er det snakk om store beløp for å ta igjen forfallet på vegnettet slik at det vil ta mange år før vi har den standarden alle ønsker seg. Men en stemme til Høyre vi sikre at samferdselspolitikken alltid vil ha høy prioritet, «så slekta etter oss kan trives i Trøndelag».