Administrerende direktør Stig A. Slørdahl sitt forslag om ny inntektsfordeling er balansert, og retter et godt stykke på veg opp dagens økonomiske skjevheter i Helse Midt-Norge.

I forslaget styret i Helse Midt-Norge RHF behandler 4. februar vil Helse Møre og Romsdal HF få økt sin økonomiske ramme med 177 millioner kroner årlig og Helse Nord-Trøndelag HF får en økning på 24 millioner. St. Olavs hospital får tilsvarende 201 millioner kroner mindre – alt sett i forhold til 2020.

Omfordelingen er blant annet begrunnet i en behovsanalyse, som viser at distriktssykehusene i en årrekke har vært for lavt finansiert, mens St. Olavs har vært overfinansiert. Nå legges det i den nye modellen basert på Magnussen 2 en større vekt på helseforetakenes faktiske kostnader, og det betyr en redusert ramme for St. Olavs.

I et intervju med Adresseavisen 30. januar mener Trondheims-ordfører Rita Ottervik at forslaget er et svik mot pasienter i landsdelen, og vil gi hele regionen et dårligere tilbud. Det er å snu saken på hodet. Forslaget vil tvert imot styrke det overordnede målet om å gi alle pasienter et likeverdig tilbud uansett hvor de bor.

Trondheims-ordføreren nevner ikke i sin kritikk behovsanalysen og det grundige forarbeidet som ligger til grunn for den nye inntektsmodellen. Faktisk kommer St. Olavs fortsatt godt ut av det nye forslaget, og får en større del av pengepotten enn behovsanalysen tilsier. Om beregningen i den ble fulgt fullt ut, skulle Helse Nord-Trøndelag alene hatt en økning på 103 millioner kroner – og ikke 24 millioner kroner som foreslått. St. Olavs trekk skulle ha vært 257 millioner kroner.

Nå reduseres trekket ved at St. Olav får et eget regionsykehustilskudd på 50 – 70 millioner kroner, og det er på sin plass. Vi er som Trondheims-ordføreren opptatt av at St. Olavs har gode økonomiske rammevilkår, og er viktig og avgjørende for helsetilbudet til alle innbyggerne i Midt-Norge. St. Olavs er også vårt sykehus.

Men pengefordelingen mellom sykehusene må være rettferdig og begrunnet, og det har den ikke vært.

Distriktsykehusene er grunnmuren i spesialisthelsetilbudet. Det er her det store flertallet av våre innbyggere får sin behandling. Et fullverdig helsetilbud betinger slik balanse og godt samspill mellom distrikssykehus og regionsykehus. Vi trenger begge deler.

Det nye forslaget til inntektsmodell ivaretar denne viktige balansen bedre, og er derfor et godt forslag.