Forslag til Nasjonal transportplan (NTP) for årene 2022-2033 inneholder økt vegsatsing og mange gode nyheter som de siste dagene er behørig omtalt. For vår region er det ekstra godt nytt at E6 fra Grong til Nordland grense er inne i planen – ei satsing som namdalsordførerne samlet har kjempet for i mange år. Stian Brekkvassmo målbar tilfredsheten om endelig å være inne i NTP i NA i forrige uke.

NA gir på lederplass fortjent ros til ordførerne for dette samla, entydige budskapet fra regionen fra 2012 og fram til i dag. Budskapet er omsider blitt hørt både av regionens stortingspolitikere og også av regjeringa.

Likeså åpner regjeringa for å øke bevilgningene til fylkesveger, spesielt med satsing på viktige strekninger for næringstransport. Det gir håp for en finansieringsmodell som sikrer bedre finansieringsmuligheter for Lakseveg nord (Rørvik-Gartland) som er under planlegging. Fylkeskommunene har både det økonomiske og praktiske arbeidet med, og ansvaret for fylkesvegene, men bevilgningene har ligget inne i rammeoverføringene og har til nå ikke gitt fylkeskommunene tilstrekkelig økonomi til å ta igjen etterslepet av vedlikehold og satsing på nye fylkesvegprosjekter.

Det må understrekes at NTP er en plan, delt inn i to seksårsperioder. Det som legges inn i de nærmeste seks åra er mer forpliktende og sannsynlig enn det som er skissert for de seks siste åra av planperioden. Uansett er det mulig å endre prioriteringene gjennom neste NTP om fire år. Prosjekter som skal gjennomføres på statens regning, må finnes i NTP. Det er derfor et svært godt signal at både E6 og økt satsing på fylkesveger er blant regjeringas forslag i NTP.

Det vi alle må ha med oss, enten vi tilhører regjeringspartiene eller er i opposisjon, er at prosjektene er portefølje-styrt. De blir gjennomført først etter at finansiering er vedtatt i Stortinget. Det innebærer at de åtte delstrekningene i E6-prosjektet i Namdalen må fremmes som proposisjoner for Stortinget før de er finansiert. Ett av prosjektene er finansiert og pågår for fullt. Likevel må vi kjempe for hver enkelt av de øvrige delstrekningene for å få dem finansiert.

Nettopp fordi NTP er en plan, og det kommer nye versjoner hvert fjerde år, kan det også skje betydelige endringer fra gang til gang. Som denne gangen, da tidligere avsatte prosjekter på E14 mellom Stjørdal og Meråker er kraftig redusert, og den lenge, og mye omtalte elektrifiseringa av Trønderbanen, skyves ytterligere ut i tid.

Jeg håper og tror at E6 i Namdalen og økninga til fylkesveger står seg gjennom stortingsbehandlinga av NTP, men det kan være greit å spare både champagne og kakefest til også pengene er på plass.

Stortingsrepresentantene Elin Agdestein (H) og Andre Skjelstad (V) samt KrFs Åste Marie Lindau, tok i så de var sikre da de presenterte det glade budskap om NTP i forrige uke: Maskiner på vegen allerede i 2022 er særdeles optimistisk med tanke på at NTP skal behandles i Stortinget i høst og statsbudsjettet ikke vedtas før i desember. Før den tid kan det ikke settes i gang planleggingsarbeid. Dette krever også sin tid.

Jeg ser det som en kuriositet at Andre Skjelstad foreslår å starte med å legge E6 utenom Harran sentrum. Det er jeg ikke så sikker på, selv om det kan finnes gode argumenter for dette. Harran sentrum inngår ikke i prioriteringene som er utarbeidet av namdalskommunene og Statens vegvesen fordi strekninga er den siste som ble gjennomført på E6 mellom Grong og Nordland grense.

Miljøgate gjennom Harran sentrum og ny Nes bru ble åpnet av daværende samferdselsminister Ketil Solvik Olsen i 2014. Jeg tror absolutt ikke det er her vi skal begynne.