NAMSOS: – Helt siden det siste skuddet smalt i 2003 har jeg jobbet for at noen må ta ansvaret for å rydde opp etter over 80 år med organisert skyting, sier grunneier Alfred Skogmo.

Skytebanen på Spillum var i bruk fra omkring 1920 og fram til 2003. Skogmo legger ikke skjul på at det til tider har vært meget vanskelig å få gehør, og langt mindre noen til å ta ansvaret for å sanere området etter at banen ble tatt ut av bruk.

Militær ammunisjon

– Det er en lang historie som ligger snart ti år tilbake i tid, men takket være en våken saksbehandler i tidligere SFT (Statens forurensningstilsyn), havnet saken etterhvert hos det nåværende Miljødirektoratet, det ble gitt pålegg om prøvetaking og analysene konkluderte med at en miljøsanering var påkrevd, forteller Skogmo.

Under okkupasjonen 1940–1945 ble området til skyteøvelser brukt av tyske styrker. Og de skjøt nær sagt i alle retninger. Slik at det er avdekket områder med blyforurensning også i områder utenfor dagens skytebane.

– Hvorfor er det Forsvaret som rydder?

– Banen har vært brukt både av Forsvaret, Heimevernet og Det frivillige skyttervesen (DFS), og ifølge ammunisjonsoversikter fra Forsvaret er det sannsynliggjort at minst halvparten og opp mot 70 prosent av alle skudd avfyrt er ammunisjon distribuert av Forsvaret, og da tok de ansvaret for oppryddinga, sier Skogmo.

Etter at Forsvarsbygg kom inn i bildet har ting gått raskt.

– De har virkelig vært på tilbudssida og sørget for fortgang da de fikk saken på bordet, sier en tilfreds grunneier.

Ferdig til våren

– Bakgrunnen for prosjektet er et pålegg fra Miljødirektoratet om å rydde/sanere grunnen på det nedlagte skyteanlegget, sier prosjektleder i Forsvarsbygg Helge Indset.

– Hvor store mengder bly er det snakk om?

– Det er vanskelig å tallfeste før vi begynner å grave og sortere massene, sier Indset.

På Miljødirektoratets oversikt over hvilke potensielle miljøgifter som kan finnes på skytebaner er det listet opp bly, kobber, antimon, og PAH – Polysykliske Aromatiske Hydrokarboner som er bindemiddelet i lerduer.

Kartlegging gjøres gjennom vann- og jordprøver. Mengden metaller vurderes opp mot tilstandsklasser (TK) der 1 er meget god og 5 er svært dårlig. Over TK 5 vurderes som farlig avfall. Friluftsområder skal ligge i TK 3 eller lavere.

Det er mulig å regne seg fram til hvor mye bly det kan være snakk om, hvis man kjenner omtrent antall skudd avfyrt årlig. Forsvaret har også gode oversikter over hvor mye ammunisjon de har distribuert til både Heimevernet, egne øvelsesformål og til DFS. Det er derfor rimelig å anta at ut fra aktiviteten i mer enn åtti år, er det snakk om flere tonn bly i grunnen på Spillum.

– Hva kommer dere til å finne?

– Vi antar at i hovedsak er det snakk om bly fra vanlige jaktvåpen, konkurransevåpen og fra militære skyteøvelser, sier han.

Indset sier at de regner med at de må grave opp og fullstendig fjerne de gamle vollene som har vært kulefangere på banen.

– I tillegg skal vi gå over flere områder med matjord og flatt terreng. Der regner vi med at vi må avdekke/fjerne jordsmonnet 30–40 centimeter ned i bakken for å få gjort en grundig rensk, sier han.

– Hvor langvarig er prosjektet?

– Målet er å være ferdig i løpet av første halvår 2021. Vi håper at vi kan få gjort det aller meste nå i løpet av høsten, men siden det er snakk om å fjerne masser og legge tilbake ny matjord på deler av området regner vi med at noe arbeid vil gjenstå til våren neste år, sier Indset.

Entreprenøren Brødrene Brøndbo AS er allerede i gang med å bygge veger og plasser for mellomlagring og sortering.

– Det er veger som ikke skal fjernes, men som blir nyttige traktorveger, sier Skogmo.

– Hva skal du bruke området til når det er sanert?

– Det er regulert til LNF- område og jeg har planer om nydyrking på deler av området, sier Skogmo.