Hege sikret full ord­fø­rer­støt­te til ting­ret­ten

Over 160 ord­fø­re­re fra hele lan­det, inkludert alle ord­fø­rer­ne i Nam­da­len, har så langt skre­vet un­der på et opp­rop som kre­ver stans i behand­lin­ga av dom­stols­re­for­men. En re­form som blant an­net kan bety slut­ten for Nam­dal ting­rett.