Gå til sidens hovedinnhold

Helsefelleskap og pasientens helsetjeneste skaper vi gjennom forbedret samhandling

Helsefellesskap handler om et helhetlig samarbeid om pasients helsetjeneste. Innbyggerne skal få hjelp når de trenger det, til rett tid og sted, og på rett nivå. For å lykkes trenger vi å utvikle samhandlingen innenfor helsetjenesten bedre. Målet er å skape pasientens helsetjeneste med minst mulig «plunder og heft».

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Kenneth Ledang peker på sentrale utfordringer rundt samhandling innenfor helsetjenestene i sin gode kronikk fra den 4. oktober. Norge har gjennom flere tiår utarbeidet og foreslått store organisatoriske endringer med målsetning om å redusere eller fjerne samhandlingsutfordringer og uklarheter knyttet til ansvarsforhold. Altså unngå lange diskusjoner om det er primærhelsetjenesten (kommunene) eller spesialisthelsetjenesten (sykehusene) som har ansvaret i forhold til pasients helsetjeneste.

Behandlingsmuligheter endrer seg hele tiden, de ulike innsatsområdene kan vanskelig prioriteres samtidig, og de enkelte beslutningstakere kan ha ulikt syn på saker i «gråsonen» for samhandling. For å møte denne utfordringen er det nødvendig med felles planlegging og utvikling av tjenestene, og dette ble også blitt gjort til ett lovkrav i ett enstemmig vedtak fra Stortinget i juni i år.

Utfordringsbildet rundt samordning mellom sykehus og kommuner har eksistert lenge. Flere styringslinjer gjør samordningen komplisert, og de fleste pasientforløp vil kreve tjenester fra både kommune- og spesialisthelsetjenesten, og fra fastlegene. God samhandling forutsetter avklarte forventninger til hverandre, og respekt for de rammene som styrer hverdagen for fastleger, kommunehelsetjenesten og helseforetak. Utfordringen er å videreutvikle dette samarbeidet gjennom de etablerte Helsefellesskapene, slik at vi kan få ett mer forpliktende samarbeid om de prioriterte pasientgruppene og sørge for en helhetlig sammenheng. Altså et fungerende samarbeid til beste for innbyggerne (pasientens helsetjeneste).

Kenneth Ledang omtaler opprettelsen av Helsefellesskap og forventningene til disse. I gamle Nord-Trøndelag har vi hatt en lang tradisjon for et tett samarbeid mellom kommunene og sykehusene. Det ble allerede tidlig på 90-tallet inngått en formalisert samarbeidsavtale mellom fylkeskommunen (som den gangen eide sykehusene) og alle kommunene. I Fylkestinget satt det den gangen en ung Namsosing, som omtrent 15 år senere la fram den mye omtalte Samhandlingsreformen som landets helseminister. Kanskje hentet Bjarne Håkon Hansen inspirasjon til dette fra hjemfylket?

I dagens nordre del av det sammenslåtte Trøndelag har kommunene og Helse Nord-Trøndelag videreført samarbeidet fra Samhandlingsreformen og til dagens Helsefellesskap. Strukturelt er ikke forskjellen stor, og samarbeidet ligger fortsatt på både politisk, administrativt og faglig nivå, og relevante etater og interesseorganisasjoner er viktige medspillere.

Erfaringene viser at gode strukturer og samarbeidsavtaler alene ikke løser de viktige problemene. Samhandlingskulturen må preges av likeverdighet og partnerskap framfor at vi skal være parter. Helsefellesskapene må sette de vanskelige sakene på dagsorden, ta de krevende diskusjonene, å finne nye løsninger når det er nødvendig.

Helsefellesskapene trenger støtte fra alle for å planlegge og utvikle gode, trygge og sammenhengende helsetjenester på tvers av forvaltningsnivåene. Skal vi bli handlekraftige nok til å klare det, må alle ta et eierskap og ansvar for beslutninger, forankring og felles målsetninger. Vi må ta utgangspunkt i hva som er mest hensiktsmessig ut fra et helhetlig pasientperspektiv når vi utvikler helsetjenestene. Dette vil utfordre sektoren på alle nivåer på måter å løse oppgavene på.

Skal oppgavene løses i fellesskap, må vi ta utgangspunkt i hva som er det beste for pasientene, ikke bare i hva som er den enkelte behandler, avdeling, klinikk eller etat sitt ansvar. Bare slik kan vi skape pasientens helsetjeneste.

Kommentarer til denne saken