Gå til sidens hovedinnhold

«Hus træng folk og folk træng hus». Så også når det gjelder Samfunnshuset

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

«Hus træng folk og folk træng hus»

Så også når det gjelder Samfunnshuset, i Namsos. I første omgang trenger bygget folk i posisjon som ser verdien av det og mulighetene i det, og som er villige til å arbeide for å ta vare på det. Da helst med oppriktig motivasjon, et reelt ønske om å ta vare på og utnytte, og ikke bare å sy sammen en analyse for å tilfredsstille formalia og for å stilne drømmerne og annerledestenkende.

I neste omgang trenger Samfunnshuset brukere, for en restaurering av bygningen uten tanke på videre utnyttelse vil selvsagt være meningsløst.

I mange kommuner er vedlikehold av bygningsmassen en salderingspost. Om dette er situasjonen i Namsos skal være usagt, men vedlikeholdet av Samfunnshuset har utvilsomt vært mangelfullt over flere år. Sammenfallende med at folk og arbeidsplasser i bygget er flyttet ut og nå holder til andre steder i byen.

Det er forståelig at brukere av kommunale bygg som opplever akselererende forfall etter hvert mister troen på at bygget eller arbeidsplassen på nytt kan bli et godt sted å arbeide. Det er lett å tenke at restaurering blir for dyrt og vanskelig og at det er bedre bare å bygge nytt. Jeg vil hevde det motsatte: I så godt som alle sammenhenger vil det være økonomisk lønnsomt å ta vare på og utnytte eksisterende bebyggelse. Om vi i tillegg trekker inn et miljøperspektiv, vil det å utnytte eksisterende bygningsmasse helt utvilsomt være å foretrekke i stedet for rivning og nybygg.

Det blir opplyst at en renovering av Samfunnshuset er beregnet til 285 millioner kroner. For meg er dette et overraskende høyt beløp. I den samme rapporten beregnes også, etter hva jeg har forstått, at kommunen kan spare 100 millioner kroner ved å rive Samfunnshuset og bygge et nytt bygg. Premisset for dette er at nybygget blir et adskillig mindre bygg, som likevel antas å tilfredsstille kommunens rombehov. Med slike premisser er det forståelig at det innstilles på rivning, men er premissene korrekte og er de i samsvar med fornuftig forvaltning av et av kommunens viktigste bygg?

I denne saken foreligger det også en mulighetsstudie datert november 2019, utarbeidet av Arcon prosjekt as. I denne rapporten er renoveringen kalkulert til 184 millioner kroner. Med andre ord settes anslaget hele 100 millioner kroner lavere enn utgangspunktet til grunn for forslaget til rivning. I diskusjonen om Samfunnshusets videre skjebne er det fra annet hold opplyst at et tilsvarende bygg på Steinkjer renoveres enda rimeligere, faktisk for så lite som omkring 100 millioner kroner. Det gir naturligvis en kvadratmeterpris ved renovasjon som er mye lavere enn den som er kastet inn i debatten om Namsos Samfunnshus.

Kostnadene til renovering er selvsagt helt avhengige av bygningens tilstand, og graden av ombygging. Ut fra det som er gjort kjent med hensyn til tilstand og alder, virker det sannsynlig at det bør gjennomføres tiltak på Samfunnshusets fundamentering og klimaskjerm. Tilgjengeligheten i bygget må også forbedres, universell utforming vil medføre betydelige kostnader. Huset er 60 år gammelt og nedslitt. Det er derfor behov for fornyelse av så godt som alle overflater, i tillegg til utskifting/fornyelse av tekniske installasjoner.

Ut fra Samfunnshusets beliggenhet sentralt i byen ved kirka og den oppgraderte festplassen er det mitt syn at planløsning og innhold i Samfunnshuset i størst mulig grad bør opprettholdes. Også i framtida vil det være behov for en stor, allmenn festsal for byens befolkning, nettopp av den typen Samfunnshussalen representerer. Ikke minst vil dette bli er sterkt argument dersom kommunen i neste omgang tenker å rive også Kulturhuset på Østre Byområde.

Kommunen har kjøpt Forsikringsgården, et nabobygg til Samfunnshuset på omkring 6.000 m2. Dette gir muligheter for å bygge en overgang mellom de to byggene. Sammen med Østfløya i Samfunnshuset bør behovet for tilstrekkelig med kontorarbeidsplasser derved enkelt kunne tilfredsstilles, også på lengre sikt. Eller kanskje kan kontorfløya (Østfløya) få en helt ny utnyttelse? Med stadig flere eldre i kommunen vil behovet for gode og sentralt plasserte omsorgsboliger øke. Kanskje vil denne delen av bygget kunne bli Namsos kommunes nye «Sentrum Bo- og omsorgssenter», med varmebasseng og trimrom med mer i midtfløya?

En beslutning om å renovere Samfunnshuset med et revidert og tidsmessig innhold, vil resultere i flere m2 og et større handlingsrom for kommunen. Og i tillegg vil en ved et slikt vedtak også beholde en flott bygning og et flott bygningsmiljø som mange namsosinger er veldig glade i.

Kommentarer til denne saken