(Trønderdebatt)

Før jul sørga regjeringa med støttepartiet FrP for at tingrettene i Trondheim, Fosen, Steinkjer og Namsos ble slått sammen til en tingrett. Jordskifterettene i Steinkjer og Trondheim ble også slått sammen. Ett av argumenta for tidenes sentralisering av norske domstoler var angivelig rekrutteringsproblemer til de minste domstolene.

Hvor mange søkere var det så til stillinga som domstolleder i den nye, sammenslåtte Trøndelag tingrett, no som rekrutteringsproblemene skulle være over? Kun en søker. Det var dagens sorenskriver i Trondheim som har søkt stillingen. Ved den ene sammenslåtte domstolen etter den andre landet rundt, er det svært få reelle søkere.

Det var stor motstand mot sentraliseringa i høst. Regjeringa og FrP ga uttrykk for at frykten var ubegrunna og at alle domstolene skulle bestå selv om sammenslåing ble det faktiske resultatet. 42 domstoler blir omgjort fra selvstendige domstoler til underavdelinger under nye hoveddomstoler. I Trøndelag betyr endringen at domstollederen i tingretten må pendle mellom Trondheim, Fosen, Steinkjer og Namsos.

Det skal vel ikke stor fantasi til for å forstå at rettsstedene utenfor Trondheim i all hovedsak blir uten domstolleder store deler av tida når vedkommende som får stillinga allerede bor i Trondheim. Dersom en domstolleder for de sammenslåtte domstolene skal til stadighet være på reisefot, vil dette være svært dårlig bruk av tid og ressurser. Det er gode grunner til at vi i Senterpartiet ville at domstolene skulle fortsette å eksistere med stedlig ledelse.

Regjeringspartia med FrP ville at de sorenskriverne som ikke lenger hadde en domstol å være leder for, skulle bli dommere i ordinær praksis, beholde tittel og få opprettholdt lønn som ledere. I tillegg går den nye domstollederen for nye Trøndelag tingrett opp i lønn grunna flere ansatte. Denne strukturendringa gjelder også for jordskifteretten.

Domstolreforma med alle sammenslåingene, ble kjørt gjennom på svært kort tid og det er god grunn til å tro at regjeringa hadde det svært travel nettopp for å få gjort endringen før stortingsvalget til høsten. I praksis iverksetter regjeringa denne reforma i månedsskiftet april/mai mens folk, offentlige etater og næringsliv forholder seg til en pandemi med pålegg om begrensa reiseaktiviteter mellom kommuner og landsdeler.

Vi i Senterpartiet vil bruke mulighetene som finnes for å ta nærheten tilbake i denne viktige tjenesten. Vi mener det ikke er greit at det er innbyggerne og næringslivet som får de økonomiske og tidsmessige ulempene med stadig sentralisering.

Domstolreforma er en av mange sentraliserende endringer som regjeringa sammen med støttepartiet FrP har stått bak i snart åtte år. Vi i Senterpartiet vil gjenopprette tingrettene og jordskifterettene dersom vi kommer i regjering etter høstens valg. Det vil kunne la seg gjøre ved å gjeninnsette lokale sorenskrivere, dersom de fremdeles vil ha jobben. Den vesentlige forutsetningen er at Senterpartiet får tilslutning fra velgerne, at vi får støtte i vårt fokus på å ha tjenester nær folk i hele landet, og et regjeringsskifte der Senterpartiet har ei sterk hand på roret.