Vi har regelmessig tatt opp saken de siste årene uten at konkrete tiltak er gjennomført eller beslutning om hva vi vil og skal gjøre med storstua vår, er tatt.

I kommunestyret 22. desember 2020 fremmet vi sammen med Senterpartiet, Høyre og Frp dette forslaget, som ble vedtatt – mot SVs ene stemme:

«Det må arbeides videre for å komme fram til en helhetlig fremtidsrettet løsning for Gimle med sikte på byggestart primo 2022. I det videre arbeidet må det konkretiseres fremtidig innhold, kapasitets- og arealbehov, samt eierskapsmodell, spesielt i samråd med Overhalla Idrettslag.

Det bes om at dette er avklart innen første kvartal 2021, og at byggesak for Gimle legges frem for kommunestyret senest juni 2021.

Fremdriften inngår i prosjektrapport som presenteres for formannskapet».

Under prosjektorientering i formannskapet 2. februar 2021 forklarer kommunedirektøren at det ikke har vært kapasitet til å arbeide med saken og bekrefter det han også presiserte i kommunestyret i desember. Samme begrunnelse blir gitt i prosjektrapport til formannskapet 2. mars 2021.

Svaret som ble gitt, og som ordføreren verbalt sluttet seg til, slår fast at det ikke vil bli mulig å gjøre nødvendige avklaringer innen første kvartal i år, slik vedtaket i kommunestyret forutsetter.

Vedtak som fattes av kommunestyret, skal iverksettes. Overhalla Arbeiderparti forutsetter at avklaringer og utredninger som skal til for å få fortgang i Gimle-prosjektet, prioriteres høyt av administrasjonen i Overhalla. Barn og unge i Overhalla, som i andre kommuner, fortjener snarest å komme i full aktivitet igjen etter pandemien – og at dette kan foregå i akseptable fasiliteter. Å finne ei god, framtidsretta løsning for Gimle er ett av de beste tiltakene for framtidig oppvekstmiljø i Overhalla.