De siste årene har det dukket opp nye, viktige forhold som opprinnelig konsesjon ikke har tatt høyde for. Vi undres derfor også på hvordan OED forholder seg til følgende problemstillinger:

  • Hvordan skal man regne inn den negative miljøeffekten av at store myrområder må graves opp når mange kilometer vei og store oppstillingsplasser for vindturbinene skal etableres? Graving i myr gir utslipp av store mengder CO2 og gjør vindkraft på land mindre grønn enn man tidligere mente.
  • Høyden på turbiner i vindkraftverk som bygges idag, er mye høyere enn den gang konsesjonen for Innvordfjellet ble gitt. Det må derfor monteres lys i vingespissene av hensyn til helikopter- og flytrafikk. Utallige bevegelige lys over hele Innvordfjellet vil være svært negativt for folk som har utsyn til turbinene. Har OED tanker om hvordan denne negative effekten skal vektes i totalvurderingen av vindkraftverket?
  • Naturvernforbundet har påvist at et hubropar er så forstyrret av utbyggingen på Sørmarkfjellet at de har forlatt området. Det er svært usikkert hvor dette fugleparet nå skal finne stort nok område for hekking. Kanskje er Innvordfjellet deres siste sjanse til å finne hekkeplass? Da har man forhåpentligvis endelig lært at konsekvensutredninger vedrørende forekomst av hubro nært et vindkraftverk har vært for dårlige. Vi forventer at OED tar med denne lærdommen i vurderingen av konsesjonen for Innvordfjellet.
  • I konsesjonsutredningen er det ikke tatt inn beregninger av mengden plast fra vingene på vindturbiner. Vingene, som er et plastprodukt, veier flere tonn og utsettes for stor slitasje i værutsatte områder. De må derfor skiftes ut etter få års drift. Da har naturen i området inklusive vannet som til slutt renner ut i havet, blitt tilført mye mikroplast. Deretter ender samfunnet opp med store mengder spesialavfall som har en klart negativ miljøeffekt når dette skal deponeres eller tilintetgjøres.

Ny kunnskap om forhold rundt vindkraft på land som punktene over belyser, er etter vårt syn av så stor viktighet at konsesjonen for Innvordfjellet ikke kan forlenges. Når forholdene nevnt over er tatt med i vurderingen er det åpenbart at tiden for å tenke vindkraftverk på Innvordfjellet er forbi.