I det utarbeidede saksframlegget går det tydelig fram at et salg til Sellæg ikke er i tråd med konsesjonsloven §1 om å regulere og kontrollere omsetninga av fast eiendom for å oppnå et effektivt vern om landbrukets produksjonsarealer og slike eier- og bruksforhold som er mest gagnlige for samfunnet. I tillegg begrunnes avslaget ut ifra §9 om at det ved konsesjon for erverv av eiendom som skal nyttes til landbruksformål, så skal det legges særlig vekt på hensynet til bosetting i området, at salget gir en driftsmessig god løsning og at ervervet ivaretar hensynet til helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskapet.

Kommunedirektørens innstilling om avslag av konsesjon er en særlig aktuell vurdering da eierne av naboeiendommen og sameier av felleseiendommen, gårdbrukerne Aleksander og June Nordal, ønsker å kjøpe og drive den aktuelle eiendommen. Som en ser ut ifra kartet vil dette sikre at alle punkter i §1 og §9 i konsesjonsloven blir oppfulgt, og at bosetting og næring i Nordal er sikret for framtidige generasjoner.

Det var derfor med vantro en kunne lese at formannskapet i Overhalla, etter et forslag fra Jo Morten Aunet (H), stemte for å gi konsesjon til Sellæg med 4 mot 3 stemmer. De andre som stemte for forslaget fra Høyre var Siv Åse Strømhylden (Sp), Kai Terje Dretvik (Ap) og May Storøy (Ap).

Vi i Overhalla Bondelag synes det er skremmende at våre lokalpolitikere går inn for å fjerne seg fra lokalt eierskap og opprettholdelse av bosetting og næring i en av de mange utkantene av kommunen. Det vil være en direkte ulempe for dagens landbruk- og skogdrift på Nordal at eiendommen ikke samles under en enhet. Aleksander og June Nordal ønsker å bo og drive landbruksvirksomhet på Nordal. Et slikt lokalt engasjement får en ikke ved å selge unna jord og skog til en eiendomsinvestor bosatt i Oslo.

Overhalla Bondelag setter sin lit til at kommunestyret velger å høre på fagfolkene som har utarbeidet saksframlegget og tar kommunedirektørens innstilling til etterretning når saken skal endelig behandles i kommunestyret 19. oktober.