Etter å ha lest argumentene i denne saken synes det for meg som barnetall og økonomi er de viktigste. Barns oppvekstsvilkår er knapt nevnt.

Barnetall: Enhver som har levd en stund vet at barnetall i de forskjellige bydeler svinger. Det har sin naturlige forklaring i generasjonsskifter med jevne mellomrom, slik vil det også være i framtida. Det er foretatt en framskriving av barnetallet fram til skoleåret 2034–35 som viser en nedgang på 300 barn. Man skal være svært forsiktig med å legge avgjørende vekt på disse tallene.

Barnetallet er avhengig av befolkningsutviklinga. For Namsos kommune sin del har innbyggertallet nærmest stått stille i flere år på tross av kommunesammenslåing. Det som trengs i Namsos er en aktiv næringspolitikk. Her hviler et stort ansvar på kommunens folkevalgte for å tilføre kommunen nye arbeidsplasser. Slik vil man øke innbyggertallet, og med det barnetallet.

Det er feil veg å gå og legge ned skoler. Det vil utarme grendesamfunnene og påføre barna store belastninger med lange bussreiser.

Historien har gang på gang vist oss at store skoler er ingen fordel. Det har vi også erfart her i Namsos uten at jeg skal gå nærmere inn på det. Legg denne saken død og behold skolene vi har.