«Ved alle handlinger som berører barn, enten de foretas av offentlige eller private velferdsorganisasjoner, domstoler, administrative myndigheter eller lovgivende organer, skal barnets beste være et grunnleggende hensyn»

Slik lyder barnekonvensjonens artikkel 3.

Å legge ned Sørenget Oppvekstsenter vil være et svik mot de barna som da vil få en enda lengre skolevei enn de allerede har i dag. Og da er ikke barnets beste (jf barnekonvensjonens artikkel 3) et grunnleggende hensyn.

Hvilke barn snakker vi om her? Jo, vi snakker om barna som bor på Lund, Salsnes, Elvalandet og Botnan. I dag oppleves reiseveien for barna våre allerede som lang, men det går – for det finnes ikke noe annet alternativ. Vi er foreldrene til 6-åringene som reiser alene med buss, fra Salsnes til Sørenget, og fra Elvalandet til Sørenget. Vi har også barn som reiser fra Lund til Sørenget, hver dag – det er en reisevei på 45 min en vei, med buss. Det er absolutt et maksimum for hva som er akseptabel reisevei for barn i barneskolealder. Skoleveien fra Botnan til Sørenget tar opptil 45 minutt på vinterstid, elendige grusveier gjør sitt til at skoleveien er lang nok som den er!

Vi opplever barn som blir slitne, sovner på bussen eller gruer til bussturen fordi de enten blir kvalm eller er redd de må på do.

Et kjapt søk på Google Maps viser at reisetiden med rutebuss fra Lund-Vestbyen skole er på 59 minutter. Skoleruta må antas å bruke noe lengre tid pga flere stopp for påstigning. Avstanden er på 52 kilometer, en vei! Dette tilsvarer en reisevei fra Namsos-Grong, og enda litt lengre, det er langt! For elevene som da bor lengst unna vil det bli en skolevei på 104 km hver dag! Det er nesten en Oslo-tur i skolevei i uka det!!

Etter skoletid er det tid for lekser og fritidsaktiviteter. Barn med lang skolevei blir mer uopplagte og utslitt, noe som begrenser barnas muligheter til å delta på fritidsaktiviteter sammen med jevnaldrende.

Det burde være unødvendig å underbygge de negative konsekvensene ved lang skolevei med forskning. Det skulle være nok å bruke sunn fornuft. Det et meste får likevel større tyngde når vi kan vise til forskning. Derfor viser vi til en artikkel fra NRK Nordland, der forskere ved Nordlandsforskning har spurt seg om den sterke sentraliseringen av grunnskolen setter barnas helse på spill. I en rapport har de gjennomgått norsk og internasjonal forskning på området og konklusjonen er at barna som må ha skoleskyss har større helseplager enn andre barn.

https://www.nrk.no/nordland/forsker-om-skoleskyss_-_-negativt-for-barnas-helse-1.12870430

Det vil være nærliggende å tenke at jo lengre reisevei, jo større helseplager.

Denne rapporten om helseplager kommer i tillegg til alle de andre negative konsekvensene ved lang skolevei.

Det hviler et stort ansvar på kommunens folkevalgte i Namsos kommune når vedtak om ny skolestruktur i kommunen skal fattes.

Tenk om det var ditt barn, eller barnebarn. Hvor langt skal barna våre måtte tåle å reise med buss, hver dag?

Kjære folkevalgte, bruk sunn fornuft, og husk det viktigste, nemlig barnets beste!

På vegne av barna våre, foreldre og foresatte til barna med lang nok skolevei som den er!