Jeg vil kort kommentere dialogen mellom Overhallagruppen ved Per Einar Dahl (NA 1.10.d.å. og i TA 3.10.d.å.) og ordfører i Overhalla Per Olav Tyldum (NA 4.10.d.å. og Trønderdebatt 5.10.d.å.).

Svar til Overhalla Betongbygg:

Les også

Forvent store ting

Tema er forholdet mellom lokal/regional industri og offentlige innkjøp og bakgrunnen er at Overhalla kommune har utlyst anbud med krav om bruk av massivtre. Overhallagruppen som Per Einar Dahl representerer, leverer ikke slike materialer, men derimot tre, betong og stål. Dahl kritiserer kommunen for reelt sett å utelukke Overhallagruppen som tilbyder, ved kravet om massivtre. Årsaken er som nemnt, at Overhallagruppen ikke produserer massivtre.

For ordens skyld – massivtre er i Treveilederen.no definert som «… sammenkoblede lag av treplanker der hvert lag er snudd vinkelrett på det underliggende (ofte kalt … Cross Laminated Timber). Vanligvis festes lagene til hverandre med lim, men spiker og treplugger kan også brukes.» Dette likner på limtre som benyttes som bærebjelker og som bl.a. produseres av Moelven bruk. Massivtre-teknikken ble utviklet i Østerrike.

Det framgår av svaret fra ordfører Tyldum at ny gymsal på Hunn skole på Hunn skal bygges i betong og «… nytt bygg for 1-4 klasse foreslås settes opp i massivtre.» Av sammenhengen i innleggene synes det ikke å begrense seg til et forslag om massivtre, men derimot om et krav.

Kommunen står fritt til å sette sine krav slik Odd Erling Brøndbo skriver i NA den 5.ds. Jeg oppfatter det ikke slik at Dahl er uenig i det. Dahl synes derimot å kritisere krav om bruk av massivtre, men uten at dette kommer eksplisitt til uttrykk i hans innlegg. Dahl kunne med fordel vært klarere her.

Viktigere er det at Tyldum ikke klargjør hvorfor kommunen krever bruk av massivtre. Leserne er derfor henvist til å gjette. Det bør de spares for og det kommer sjelden noe konstruktivt ut av slike gjetninger uten grunnlag i korrekte fakta. Av mangel på fakta nevner jeg noen nærliggende alternative hensyn/motiv herunder forslag fra arkitekt pga konstruksjonsmessige fordeler eller estetiske forhold, miljøfordeler og/eller pris. Hvis det er pris, så er det et forfeilet motiv. Det er anbyderne som skal angi sin pris for å bygge iht byggherrens dvs kommunens krav.

Hvis det derimot er miljøhensyn, så bør det være grundig dokumentert ved sammenlikning av andre byggemetoder. En slik dokumentasjon må dessuten være komplett ved å medta alle miljøfaktorer herunder miljøeffekt av ev. transport av massivtre fra Østerrike slik det ser ut til. Forelå slik dokumentasjon? Hvis ikke så er det fare for at kommunen krever bruk av massivtre uten tilstrekkelig faglig grunnlag.

Tyldum skriver at det «… er viktige og klare skillelinjer mellom politikk og fag i anskaffelsesprosesser.» Det er neppe noen uenighet om det. Det interessante her er beslutningsprosessen fram til et krav om massivtre. Var det et faglig fundert forslag på grunnlag av tilstrekkelig dokumentasjon med tilstrekkelig klargjøring av motiv, eller var det politiske føringer for en slik løsning? Siste alternativ vil være betenkelig ut fra flere betraktninger herunder anbudsregler og kommunens økonomi. Kommunen bør besvare disse spørsmålene slik at ev. uberettiget kritikk kan elimineres.

Jeg ser av Tyldums svar at det er et krav om passivhus og at det kan oppnås med flere ulike byggematerialer. Var motivet passivhus? I så fall er det enda en grunn til å spørre om hvorfor kommunen stilte krav om bruk av massivtre.

Det er positivt med offentlig dialog mellom industrien og kommunen forutsatt at de sentrale fakta blir opplyst og at de viktigste spørsmålene blir stilt og besvart. Dialogen mellom Dahl og Tyldum gjør dessverre ikke det. Kritikken fokuserer ikke på det som er kjernen i saken og tilsvarende for svaret. Det er klart ønskelig at saken opplyses bedre av flere grunner.

For det første vil god opplysning klargjøre om beslutningsprosessen har vært tilfredsstillende eller ikke. For det andre vil industrien og offentligheten bli opplyst om de reelle grunner for krav om massivtre.

Hvis de sentrale spørsmål ikke klargjøres, så vil kommunen med denne saken sende et signal om at massivtre er det beste byggematerialet og at industrien i kommunen ikke kan levere det beste. Jeg tviler på at kommunen ønsker å sende et slikt signal til andre utbyggere herunder andre kommuner m.v. Det bør være i kommunens egen interesse å fjerne grunnlaget for slike slutninger.

Slik redegjørelse imøteses.