Unge bønder roper nå fra våronntraktorene om at politikerne på Stortinget ikke må glemme matprodusentene. Det må heller ikke fylkespolitikerne gjøre når de skal vedta nye Strategi for innovasjon og verdiskaping i Trøndelag. Derfor foreslår Trøndelag SV følgende hovedmål for den nye strategien: «Gjennom forskning og utvikling bidra til bærekraftig verdiskaping, økt sjølberging på mat og internasjonal konkurranseevne i Trøndelag.»

Jordbruket er en av de viktigste verdiskaperne i Trøndelag. Primærleddet i jordbruket produserer verdier for 4 milliarder kr. i året. Tar vi med videreforedlinga gjennom landbrukssamvirke blir verdiskapinga i jordbruket i Trøndelag på 10 milliarder kr.. Gjennom å satse på et miljøvennlig jordbruk i hele Trøndelag kan vi bidra til å øke sjølberginga på mat i Norge fra 37 prosent til over 50 prosent. Koronapandemien har tydeliggjort hvor viktig økt sjølberging på mat er for et lite land som Norge. #Bondeopprøret minner oss om at hvis dette skal være mulig, må storsamfunnet legge forholdene til rette for at mange ungdommer vil satse på å bli matprodusenter.

Mer enn noen gang trenger vi forskning og utvikling for å omstille samfunnet vårt til ei økologisk bærekraftig framtid. Vi må hindre at ei klima- og naturmangfoldskrise får utvikle seg i verden og i Trøndelag. Med et slikt perspektiv vil ingen næringer eller bedrifter overleve uten å satse på økologisk bærekraft. Ingen bedrifter vil få offentlig tilskudd uten å ha miljø fremst i pannebrasken. Vi må flytte fokuset vekk fra bare å tenke økt produksjon. Først og fremst må det være en miljøvennlig produksjon - en bærekraftig produksjon.

Forrige strategi for innovasjon og verdiskaping hadde for ensidig fokus på økt produksjon og internasjonal konkurranseevne. Trøndelag er en stor eksportør av varer, så internasjonal konkurranseevne er viktig. Men det er også viktig at trøndersk næringsliv og vi trøndere har to tanker i hodet samtidig. Vi skal legge til rette for det eksportretta næringslivet, men vi må også slå ring om importvernet og sjølberginga av mat. Norge, og ikke minst Trøndelag, sa nei til EU-medlemskap i 1972 og 1994 for bla. å verne om småskalajordbruket og det tradisjonelle fiske. Det må vi aldri glemme!

Trøndelag fylkesting skal nå, i samarbeid med trøndersk næringsliv og kommune-Trøndelag, vedta en ny Strategi for innovasjon og verdiskaping. Da er det viktig å ta innover seg at verden og Trøndelag er i rask forandring. Da må også gamle målsettinger endres. Derfor mener Trøndelag SV at det i hovedmålsettinga for den nye næringsstrategien for Trøndelag må med flere momenter:

Viktigheten av forskning og utvikling. All verdiskaping må være miljøvennlig og bærekraftig. Økt sjølberging på mat. Internasjonal konkurranseevne.

Denne gangen må vi ikke glemme jordbruket som viktig verdiskaper i Trøndelag!