I Arbeiderpartiets vekstplan for Trøndelag er ett av satsingsområdene å kartlegge og legge til rette for å restarte norsk bergverksdrift med stort eksportpotensial. Mange av disse mulighetene finnes i Trøndelag, både i tidligere etablerte bergverksområder som Indre Namdal, men også på havbunnen. Ny teknologi for utvinning og oppredning gjør det mulig å starte ny mineralaktivitet med en helt annen miljøforvaltning.

Det må til en langt sterkere nasjonal politikk for å fornye bergverkskompetansen, sikre ny drift uten skader på miljøet og ivareta nasjonal styring på bergverksressursene. Derfor må det vurderes etablering av et hel- eller deleid statlig mineralselskap som kan bidra til langsiktig og bærekraftig utvikling av næringa.

Vekstplanen forutsetter ei kartlegging av potensialet for bergverksdrift i Trøndelag. Dette arbeidet er iverksatt av fylkeskommunen i samarbeid med Norges geologiske undersøkelser (NGU). I Namdalen arbeides det med mulig gjenopptakelse av bergverksdrifta i Jåma – men det kreves omfattende miljøkartlegging- og sikring både her og på andre aktuelle felt for å kunne etablere ny gruveaktivitet. Først og fremst handler dette om å hindre utslipp fra deponiene og å beskytte vannressursene.

I Namdalen har vi arbeidet med mulig gjenopptakelse av bergverksdrifta i mange år, og vi imøteser ei nasjonal satsing på dette – som vekstplanen foreslår. Ny og bedre kunnskap gir håp om ny aktivitet. Indre Namdal trenger dette, men vi må sikre at det skjer bærekraftig og uten utslipp. Vi kan allerede med dagens teknologi ta ut flere mineraler og metaller enn i den gamle gruvedrifta – som verdenssamfunnet etterspør.

For å utløse vekstpotensialet i Trøndelag trenger vi en ny, Arbeiderpartiledet regjering. Ny vekst i Trøndelag handler om å ta i bruk det beste vi har av kunnskap, ressurser og arbeidsfolk for å skape en rettferdig og bærekraftig framtid.

Dette er hovedpunktene i Arbeiderpartiets vekstplan for Trøndelag:

  • Kunnskap og innovasjon i verdensklasse
  • Omstilling og nye muligheter for næringslivet
  • Sirkulærøkonomi
  • Bærekraftig havbruk- og fiskerinæring
  • Trøndelag som jordbruksfylke og sentral matregion
  • Skogen som basis for grønn klimaindustri
  • Bioøkonomi
  • Grønn energi og transport
  • Mineralnæring for framtidas teknologi og samfunn
  • Bærekraftig reiseliv