Styret i Helse Midt-Norge har vedtatt å følge innstillingen fra administrasjonen og det såkalte Magnussen 2-utvalget, og lage en ny inntektsfordeling for helseforetakene. Det blir det naturlig nok strid om.

Det er selvfølgelig helt legitimt å argumentere for sitt eget sykehus eller egen arbeidsplass. Ordfører Rita Ottervik i Trondheim er blant dem som har gått høyt ut for å kjempe for St. Olavs hospital. Men måten det er gjort på skaper bare mer splid og utrygghet, og ingen flere helsekroner, når Ottervik skyver pasientene i hele Midt-Norge foran seg og forsøker å lage et skremmebilde av at dette vil gå ut over alle pasientene i regionen.

St. Olavs hospital har viktige funksjoner både for innbyggerne i norddelen av fylket og for dem som bor i Trondheim. I tillegg har de en rekke spesialfunksjoner – som de får betalt for å utføre. Når styret nå har vedtatt en ny inntektsmodell blir det framstilt som om det er å ta 200 millioner fra St. Olavs. Realiteten er at styret nå har vedtatt å rette opp en skjevfordeling som har eksistert i mange år. For Helse Nord-Trøndelags del utgjør det bare 24 millioner kroner ekstra – småpenger i forhold til både behovet og kostnadene ved å drive de to sykehusene i Namsos og Levanger.

At St. Olavs, som har et budsjett på over 10 milliarder kroner og et årlig overskudd på rundt 300 millioner kroner, skulle la det gå utover pasientene ved en omfordeling av 200 millioner, blir også en urimelig påstand. Det at St. Olavs har hatt store overskudd og vært i stand til å sette av penger til investeringer, har altså gått på bekostning av nødvendige investeringer i resten av Helse Midt-Norge.

Fordelingsmodellen som Magnussen 2-utvalget har kommet fram til er trolig ikke perfekt. Men det er det beste utgangspunktet vi nå har for en rettferdig fordeling. Det er verdt å merke seg at det har klart å samle sykehusansatte i Levanger og Namsos om noe de kan være enige om, selv om det utgjør liten forskjell for de to sykehusene. Når styret nå har kommet til et enstemmig vedtak, etter både en lang utredning, diskusjon og kompromiss, bør den nye modellen få sjansen til å prøves ut over to år, slik det er lagt opp til. Den rausheten med både sitt eget pasientgrunnlag og nabosykehusene har St. Olavs hospital råd til og vil tjene på i det lange løp.