NÆRØYSUND: Kystverket har over lengre tid arbeidet for å avhende statlige fiskerihavner som ikke lenger er i bruk som fiskerihavner.. Blant havnene er Gjerdinga fiskerihavn og Sør-Gjæslingan fiskerihavn i Nærøysund.

Stoppet av regjeringsskifte

Men i forbindelse med regjeringsskiftet høsten 2021 ble den pågående prosessen midlertidig stoppet.

I fjor høst ble det kjent at arbeidet var startet opp igjen, noe som innebar at prosessen med å avhende fiskerihavnene på Gjerdinga og Sør-Gjæslingan var i gang igjen.

Som følge av dette tok kommunedirektør Karl-Anton Swensen initiativ til et møte mellom Kystverket, Forsvarsbygg, fylkeskommunen og kommunen om saken. I møtet opplyste fylkeskommunen at det var uaktuelt for dem å overta havnene, mens kommunen ba om at prosessen ble stoppet.

– For Sør-Gjæslingan sitt vedkommende ble det fra kommunen side vist til at øyværet, som er fredet, er unikt i reiselivssammenheng, skriver kommunedirektøren i saken som skal behandles i kommunestyret 16. mars.

Kommunen eier mange bygninger som forvaltes av Museet Midt IKS.

– Det kan fra kommunens side bli svært utfordrende med et eventuelt privat overtak av fiskerihavna.

Kommunen viser til at det også er fylkeskommunale og nasjonale interesser på Sør-Gjæslingan.

– Et overtak av havna i Sør-Gjæslingan vil innebære et framtidig behov for vedlikehold som medfører kostnader som ikke er kjent i dag, opplyser Swensen og viser til reiselivssatsinga med båtrute i sommerhalvåret, hvor man er avhengig av kai.

I etterkant av møtet er saken fulgt opp overfor Kystverket.

«Jeg har vært i dialog med Kystverket som orienterte om at vi innstiller avhendingsprosessen av Sør-Gjæslingan fiskerihavn inntil videre», skrev prosjektleder Øystein Møller Frisch i Forsvarsbygg i en epost til kommunedirektøren 26. januar.

Men avhendingsprosessen knyttet til fiskerihavna på Gjerdinga fortsetter som planlagt, la han til.

Øylaget

– Dersom et kommunalt overtak av fiskerihavna på Gjerdinga blir en realitet, kan det etter kommunedirektørens vurdering være aktuelt at øylaget på Gjerdinga får disponere deler av anlegget etter nærmere avtale med kommunen, skriver Swensen og viser til at øylaget har vist interesse for det.

– Lederen i øylaget ser det som svært utfordrende for dem å bli eier av havna. Her nevnes spesielt økonomi, ansvar for framtidig vedlikehold, nødvendig kapasitet og kompetanse, fortsetter han.

Ved et kommunalt overtak av havna, vil det være naturlig og hensiktsmessig at kommunens havneselskap ivaretar forvaltninga av havneanlegget, mener kommunedirektøren.

Forsvarsbygg, som står for salgsprosessen, opplyser at salget av Gjerdinga fiskerhavn er planlagt kunngjort før påske.

Kommunedirektørens innstilling

  • Kommunestyret vedtar å gi formannskapet fullmakt til å fatte endelig beslutning om et eventuelt kommunalt overtak av Gjerdringen fiskerihavn.
  • Økonomisk ramme for et kommunalt kjøp settes til inntil 200.000 kroner. Formannskapet gis fullmakt til å vedta finansiering og tilhørende regulering av årsbudsjettet dersom kjøpet blir gjennomført.