Trøndelag fylkeskommune og Namsos kommune har grundig utredet to alternativer for Olav Duun videregående skole. Det ene er en videre utbygging på Høknes (der skolen ligger i dag), det andre er gå for et felles prosjekt i sentrum.

Fylkesdirektøren presenterer i tillegg et tredje alternativ til fylkestinget i desember. Her foreslås det en lang utbyggingsperiode over 10-15 år. Fylkesdirektøren mener at fylkeskommunen må spare, men spørsmålet er om dette vil innebære å spare seg til fant?

Fylkesdirektørens utredninger viser at «Fellesprosjektet» er det mest bærekraftige alternativet, både økonomisk og klima- og miljømessig. «Fellesprosjektet» innebærer å bygge en moderne og framtidsrettet videregående skole i Namsos sentrum.

Les også

Slutt med forskjellsbehandlinga av elevene våre

«Fellesprosjektet» har alle muligheter til å bety en kraftfull satsing på regionsenteret Namsos, og vil bidra til en positiv utvikling av både skolen og kommunens tjenester ved å huse blant annet kulturtjenester, ungdomsklubb og opplæringssenter. Her ligger det til rette for mange felles løsninger.

Siden den omfattende utredningen viser at «Fellesprosjektet» er best for så vel klimaet og miljøet, som for økonomien og for sosiale og inkluderende møteplasser, er det også helt i tråd med fylkeskommunens prinsipper for skolebygg i skolebruksplanleggingen.

En trinnvis utbygging på Høknes vil gi over 3.100 kvadratmeter mer areal som må driftes, forvaltes og vedlikeholdes. Det vil gi en årlig ekstrakostnad på cirka tre millioner kroner mer i driftskostnader enn det «Fellesprosjektet» vil gi. Fylkeskommunens vurderinger av en trinnvis utbygging over 10-15 år viser at det vil gi nesten 90 millioner kroner i ekstra kostnader. Trinnvis utbygging innebærer en dyrere drift og gir dermed dårligere økonomiske forutsetninger for fylkeskommunen. I tillegg kommer ulemper med støy, støv og logistikk når en skole skal drives på en byggeplass over en så lang tidsperiode.

I debatten har det vært fremme et behov om å gjøre noe raskt med verkstedarealene til skolen. Fagmiljøet på skolen er tydelig på at den har midlertidige løsninger for disse, og ønsker sterkt «Fellesprosjektet».

Helhetlig utvikling er en fornuftig satsing. Namdalen dekker en tredel av Trøndelags samlede areal og har tre videregående skoler fordelt over et stort geografisk område, hvilket allerede i dag betyr atskillige hybelboere. Skolene har et godt samarbeid og ulike inntaksområder, og Namdal regionråd støtter satsingen på Olav Duun videregående skole.

«Fellesprosjektet» vil være et distriktspolitisk løft for utviklingen i og attraktiviteten til Namdalen og Namsos. Prosjektet har og gir en rekke positive merverdier og muligheter knyttet til samhandling, effektiv arealbruk, bærekraft og gode tjenester.

Vi vet alle, som har vært politikere i kommunestyre eller fylkesting, at det er tøffe økonomiske tak og vanskelige prioriteringsdiskusjoner. Utredningene som nå ligger til grunn, viser at «Fellesprosjektet» vil lønne seg. Samtidig vil vi skape en moderne videregående skole for de neste 50 år som blir et kraftsenter for kompetanse, kreativitet, kultur og næring.

Derfor appellerer vi til fylkets politikere om å se det åpenbare potensialet som ligger i «Fellesprosjektet». Nå ligger muligheten til å tenke nytt og bidra til en offensiv satsing på videregående opplæring i Namdalen.

Trøndelag fylkeskommune og Namsos kommune kan sammen skape en helhetlig og ønsket utvikling i Namdalen og regionsenteret Namsos. Slik kan vi sammen legge til rette for å skape framtidas Namdalen.

Sammen kan vi skape muligheter.