LEKA: Med 7 stemmer for og 8 mot ble det overvekt i kommunestyret for at det ikke skal etableres oppdrettsanlegg på lokaliteten Storbrakan.

Flere inntok talerstolen

Steinar Tørriseng fra Venstre inntok talerstolen først i saken:

– Jeg sa ja i formannskapet, og selv om det er drevet en del lobbyvirksomhet i det siste, er jeg styrket i troen på at det er riktig å tillate oppdrettsanlegget.

Ordfører Elisabeth Helmersen fra Arbeiderpartiet valgte å vektlegge de positive sidene ved å tillate lokaliteten.

– Dette er en stor sak, sikkert større enn hva vi kanskje tror i utgangspunktet, fordi den kan skape presedens. Jeg erkjenner at saken er vanskelig for enkelte, men forstår ikke Senterpartiets prinsipielle motstand.

Helmersen la stor vekt på de økonomiske fordelene et slikt anlegg vil gi for kommunen og henviste så til en uttalelse fra Norsk institutt for naturforskning (NINA) om at det er lav påvirkning på sjøfugl, selv om det i sakspapirene var flere kritiske betraktninger fra nettopp NINA.

– Er det noen som tror at det er flust med lokaliteter rundt Leka? Neida, det er ikke det.

Rasmus Husby Larsen, også han i Arbeiderpartiet, mente at Storbrakan var værutsatt, men likevel delvis skjermet.

– Jeg synes at administrasjonens innstilling er god og faktabasert, og jeg legger denne til grunn for mine vurderinger.

Svein Pettersen fra Senterpartiet mente at risikoen var såpass stor ved Sklinna, og ville heller invitere Midt-Norsk Havbruk og Bjørøya til et møte hvor annen lokalisering kunne finnes rundt Leka.

Per Helge Johansen (Sp) mente at saksbehandlingsprosessen hadde vært ryddig, men valgte likevel å være uenig i forslaget om å akseptere etableringa.

– Vi er ikke imot inntekter til Leka, men vi har et forvaltningsansvar. Fuglene kan ikke si det de mener. Føre-var-prinsippet bør legges til grunn. Mer utredning må til i dette sårbare området.

Johansen mente at kommunestyret hadde et ansvar ikke bare overfor Sklinna og Leka, men også for Norge, og sågar også overfor det internasjonale samfunnet.

Ramsalt kritikk

Arnfinn Holand, også han fra Senterpartiet, ga uttrykk for det han mener er unøyaktig saksbehandling, og kritiserte kommunedirektøren. Han mente at forslaget til vedtak var feil utformet, og at det var brukt feil planverk og utøvd feil lovanvendelse.

Han mente også at saken faktisk var en dispensasjonssak, noe kommunedirektøren i sakspapirene informerer er en misforståelse. Holand skulle til å fortsette med mer kritikk angående påståtte feil i behandlinga av saken.

Da grep ordfører Helmersen inn og ba om at Holand burde gå videre; de hadde fått med seg at han var misfornøyd med saksbehandlinga.

Katta sluppet ut av sekken

På slutten av debatten inntok så varaordfører Mari-Anne Hoff (SV) talerstolen:

– SV velger å komme med et motforslag om ikke å tillate oppdrettsanlegg ved Sklinna.

Før debatten startet, hadde Hoff bedt kommunestyret vurdere hennes habilitet siden hun eier noen få aksjer i Namsos Trafikkselskap. Med 8 mot 7 stemmer ble hun vurdert som ikke inhabil, og kunne dermed delta i debatten og deretter stemme over forslagene.

I formannskapet tidligere i måneden stemte medlemmene ja til etableringa.

Ordfører Helmersen var ikke overrasket

– Nei, jeg var ikke overrasket over at SV gikk imot forslaget om å tillate oppdrettsanlegg ved Sklinna; vi har jo gruppemøter, svarte ordføreren på spørsmålet om SVs forslag var uventet.

– Jeg er glad for at det ble bare et knapt flertall mot det vi mente var riktig.

Mange var kritiske på forhånd

I sakspapirene var flere kritiske uttalelser tatt med.

Oppdrettsanlegget ved Storbrakan vil ligge med flytende del 543 meter nordøst av naturreservatet. Ankerdelen skal ligge 150 meter unna naturreservatets grense.

Norsk institutt for naturforskning mener det er stor sannsynlighet for at etablering av et akvakulturanlegg inntil Midt-Norges viktigste sjøfuglkoloni vil kunne få svært store negative effekter på bestanden.

Les også

Om dette prinsippet skulle få fotfeste ville det rett og slett medføre avfolking av hele Namdalen

Naturvernforbundet i Trøndelag og Norges Miljøvernforbund mener det er registrert viktige rødlistearter og arter av nasjonal forvaltningsinteresse som ligger i en radius på 2,5 kilometer av lokaliteten Storbrakan. De går sterkt imot at det etableres et oppdrettsanlegg.

Fylkesmannen har misforstått

Fylkesmannen fraråder at det gis dispensasjon og vil vurdere å påklage et positivt vedtak i saken.

Kommunedirektøren i Leka, Oddvar Aardahl, mener at Fylkesmannen har misforstått og at det ikke er snakk om en dispensasjon. Aardahl undres over at Fylkesmannen ikke har satt seg bedre inn i det faktum at Leka kommune i sin arealplan for området rundt Sklinna naturreservat er avsatt til «Bruk og vern av sjø og vassdrag» – og denne åpner for oppdrett. Det er kommunedirektørens vurdering at tiltaket ikke vil ha alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet.

Må forholde oss til grensene

Frank Øren, daglig leder i Midt-Norsk Havbruk, forstår at ønsket lokalitet diskuteres.

– Vi er stadig på utkikk etter nye områder, og her var det en åpning ved Storbrakan som vi valgte å benytte oss av. I henhold til arealplanen er dette et område hvor det åpnes for å etablere et oppdrettsanlegg.

– Det er jo mange som er kritiske til at anlegget vil ligge veldig nære grensene til naturreservatet, og at dette vil medføre økt risiko for reservatet. Hva tenker du om de kritiske røstene?

– Jo, det kan man sikkert si, men vi må jo forholde oss til at grensene går der de går, og vi holder jo oss utenfor det vernede området.

Øren synes ikke det er heldig at søknaden har skapt såpass motstand.

– Vi ønsker ikke å skape noen konflikter, men vi forholder oss til de reguleringer som gjelder.