Reduserte stillinger i regionbusskjøringen, sosial dumping i taxinæringen samt fadesen rundt rutetilbudet som kom med de nye metrobussene. Sjåfører, skoleforeldre og vanlige busskunder fortviler, men AtB nekter å ta ansvar.

Fylkespolitikerne har i det siste prøvd å få bedre kontroll over selskapet, men nytter ikke all den tid problemene i bunn og grunn handler om at kollektivtrafikken i Trøndelag på samme måte som jernbanen er organisert etter nyliberal skrivebordsteori. Det er to hovedproblemer som må løses. Det er ingen grunn til at AtB skal være organisert som et AS. Revisjon Midt-Norge utførte så tidlig som i mars 2013 en selskapskontroll på AtB hvor de blant annet konkluderer med at «En utfordring ved den kommunale eierstyringen er at folkevalgte ofte vil ha tett oppfølging av selskapene, på samme linje som de har ovenfor administrasjonen i kommunen. Realiteten er at når de folkevalgte velger å skille virksomhet ut i et eget selskap, velger de bort den formen for styring.»

Det hjelper altså ikke med vedtak på vedtak i Fylkesutvalget, ei heller å gjøre Fylkesutvalget til generalforsamling i selskapet. Et AS betyr mindre demokratisk styring og den eneste måten å få bukt med dette på er å innlemme AtB i fylkeskommunens samferdselsavdeling. Bare slik kan ansvaret plasseres der det hører hjemme, nemlig hos fylkets politikere og vi kan fjerne unødvendige byråkratiske mellomledd.

Problemet ligger ikke bare i AtBs selskapsform, men i hvordan kollektivtrafikken organiseres. Avisa Nidaros kunne i fjor avsløre at topper i bussbransjen tjener flere millioner i lønn, mens sjåførene er nede i 340 000. Til tross for lønninger på godt over millionen, er det ikke blant AtBs direktørstab vi finner de høyeste lønningene. De finner vi i de selskapene som faktisk kjører bussene, men da altså ikke blant bussjåførene. AtB har 110 ansatte i administrasjonen. Blant disse er ikke en eneste bussjåfør, ikke en eneste renholder og ikke en eneste billettkontrollør.

AtB eier faktisk ikke en eneste buss heller. Både busser, taxier, ferger og båter kjøres på anbud av ulike selskaper. Flest bussruter har Vy, noe som har ført oss inn i den paradoksale situasjonen at mens SJ kjører togene i Trøndelag er det det gamle NSB som kjører bussene. Det å anbudsutsette kollektivtrafikken fører til mer byråkrati og mer advokatmat i kontraktsoppfølging. Det fører også til et mer uforutsigbart og utrygt arbeidsliv, ettersom bestilleren ikke har arbeidsgiveransvar. De tillitsvalgte forhandler og drøfter ikke med de som har det faktiske ansvaret, men med et selskap som kjører buss på anbud.

På samme måte som vi ønsker at all jernbane skal drives av det offentlige mener vi at kollektivtrafikk bør drives av fylkeskommunen i egenregi. Dette har vært vår mening siden AtB ble etablert mot vår ene stemme i 2009, og vi har foreslått det ved hver anledning siden den gang. Vi har blitt nedstemt hver eneste gang. Vi håper imidlertid at de siste tiders hendelser har fått de andre partiene til å tenke seg om en gang til.