Vi ønsker at det skal settes mål om en selvforsyningsgrad, korrigert for import av fôr, for norske jordbruksmatvarer på 50 prosent innen utløpet av 2026. Dette er viktig dersom vi skulle oppstå en krise og grensene skulle stenge, dette har vi spesielt sett viktigheten av det siste året. Det at et hvert land etterstreber å produsere så mye som mulig av egen matproduksjon er også viktig i et verdensperspektiv, Der vi stadig blir flere på jorda og behovet for fordeling av ressursene vi har tilgjengelig er store.

Norsk matproduksjon er en av verdens sunneste, vi er lavest på bruk av antibiotika i maten, blant annet fordi vi ikke bruker antibiotika preventivt. Dette er viktig både for dyrevelferd, resultatet på maten vi får og bekjempelse av antibiotikaressistens. Norske bønder er også svært opptatt av dyrevelferd, dette fordi man er opptatt av at dyr skal ha det bra, men også fordi god mat krever god dyrevelferd. Kvaliteten på kjøtt, melk og egg vil ikke være den samme om dyr ikke har hatt gode forhold. I Norge har vi strenge regler og tilsyn som skal sikre en god dyrevelferd. Når jeg er på Trønderske gårder møter jeg bønder som er oppriktig glad i dyra sine og opptatt av at de skal ha det bra. Så vet vi at det finnes unntak, dette er unntak vi må sette inn tiltak for å bekjempe.

Produksjon av norsk mat er viktig for å sikre arbeidsplasser, kulturlandskap og levende lokalsamfunn i Norge. Totalt er over 128 000 personer sysselsatt i og i tilknytning til landbruket. Hver arbeidsplass i landbruket skaper 2,5 arbeidsplasser i andre bransjer, det er ikke noen tvil om at dette er en viktig næring for oss. For at vi skal kunne ha attraktive lokalsamfunn er det helt avgjørende at man tar i bruk jorda, skogen og andre ressurser som ligger rundt om i landet vårt for igjen å skape flere jobber. Levende lokalsamfunn er avhengig av et attraktivt landbruk og de som driver med landbruk trenger levende lokalsamfunn.

Derfor blir jeg en blanding av bekymret og oppgitt når jeg de siste ukene har snakket med elever som går naturbruk på videregående skoler i Trøndelag. Her er det unge lovende bondespirer som brenner for faget, men de er bekymret for utviklingen i landbruket. De siste årene har alt rundt bønder blitt dyrere samtidig som bondens inntekt har stått tilnærmet stille.

Dette vil vi i Senterpartiet gjøre noe med, vi går derfor inn for «Matløftet 2025». Dette er flere tiltak vi mener må på plass for at vi skal kunne oppnå en økt selvforsyningsgrad og ha et levende landbruk også i fremtiden.

For det første må vi sikre rett tallgrunnlag for jordbruksoppgjøret, der vi må få på plass mer realistiske måte å måle inntekt på. Vi vil ha en forpliktende og tidfestet plan for økonomisk jamstilling av jordbruket og andre yrkesgrupper. Vi mener gapet skal tettes innen 4-6 år

Videre vil vi ha en opptrappingsplan for trygg matproduksjon på norske ressurser med et strengere jordvern. Der vi styrker tollvernet og øker etterspørselen etter mat produsert på norske ressurser.

Så må vi få på plass en ny rovdyrpolitikk som tar større hensyn til beitebruk og landbruk. Beiteprioriterte områder skal nettopp beitedyr ha prioritet.

Det å være bonde i dag krever mye, man skal passe dyr, driftsbygninger, utstyr og økonomi, for å nevne noe. Vi vil videreutvikle velferdsordningene for jordbruket. Vi vil legge frem en egen plan om dette tilknyttet neste års jordbruksoppgjør. Spesialt viktig er det med gode ordninger for avløsing ved, ferie, sykdom og fødsel. Samt større fokus på bønders psykiske og fysiske helse.

Vi er svært opptatt av å øke vår matberedskap, sikre arbeidsplasser og levende lokalsamfunn over hele fylket og landet. Vi mener at bondens inntekt må opp og at landbruket må få et sårt etterlengtet løft.

Godt valg! Hilsen meg og en kalv fra Snåsa