Jeg leser i NA 23.11.22 at kommunedirektøren i Namsos innstiller på at kommunen skal sende klage til Kommunal- og distriktsdepartementet fordi at Avinor av hensyn til flysikkerheten motsetter seg at kommunen omregulerer ca 50 da av Spillum industriområde til avfallsbehandlingsanlegg,

Kommunen har kjøpt tomta og har igangsatt omregulering for å legge til rette for at MNA IKS som har rettigheter og plikter til å samle inn husholdningsavfall i Namdals-kommunene og datterselskapet Retura Midt AS som driver containertransport, skal kunne etablere seg i området. For å imøtekomme innsigelse fra Statens vegvesen må kommunen bygge ny rundkjøring på RV 17 for med avkjørsel til tomta.

Jeg leste for noen uker i NA at Namsos kommune har henvendelser fra flere industribedrifter som ønsker vil etablere seg i Namsos, men at kommunen mangler industritomter. I artikkelen ble det opplyst at ordføreren ønsker innspill om det er noen som har forslag til industritomter i kommunene.

Det blir ikke flere arbeidsplasser i Namdalen om MNA og Retura bygger nytt anlegg i Namsos.

Hvis det det derimot etableres nye industribedrifter i Namsos, er sjansen større for flere sårt tiltrengte arbeidsplasser i Namdalen.

Det er ingen krise for MNA og Retura om de ikke får etablere seg på Spillum. Det er heller ingen krise for abonnentene i Namdalsregionen om det ikke blir bygd et nytt anlegg på Spillum.

Jeg anbefaler at politikerne i Namsos satser på flere industri arbeidsplasser i Namdalen og avviser kommunedirektørens innstilling om å klage til Kommunal - og distriktsdepartementet.

Til orientering vedlegges en kartskisse som viser tomt til nytt avfallsanlegg på Spillum.