Norsk villaks skal nå også vurderes å bli lagt inn på norsk rødliste, siden mange av bestandene nå er små og sårbare, og står i fare for å bli utryddet, om dagens utvikling får fortsette.

MDG i Nord-Trøndelag tar nå til orde for en redningsplan for norsk villaks. Planen må inneholde både penger til tiltak som styrker norske villaksbestander, samt tiltak som fjerner en del av presset som gir økt dødelighet på villaksen. Målet bør være å få bestanden av norsk villaks tilbake til det nivået som var i 1983, som var nærmere 1 million villaks.

En redningsplan for norsk villaks må både legge penger på bordet for å gjennomføre en rekke tiltak som bedrer levevilkårene for norsk villaks, og politiske tiltak som senker det negative trykket fra de mange trusselfaktorene på villaksbestandene i landet. Målet med redningsplanen må være å få tilbake bestanden av norsk villaks slik den var i 1983, da hadde vi nærmere en million villaks-

MDG ønsker å legge en halv laksemillard på bordet, for å legge til rette for tidenes største laksedugnad. Det er penger som kan gå til lokale tiltak, som sikrer bedre levevilkår for villaksen i våre beste lakseelver. Pengene foreslår MDG skal finansieres i form av en lakselusavgift. Det er i høy oppdrettsindustrien som idag påfører norsk villaks økt dødelighet ift lakselus og lakserømninger. Enkelte elvestrekninger har blitt ørken.

Det er mange elvetiltak man har gode erfaringer med basert på metodikken Miljødesign i laksevassdrag, hvor man legger ut gytegrus og skjulesteder i elver hvor elvebunnen er i så dårlig stand at laksen ikke kan gyte der lengre .Det kan også være tiltak som hindrer erosjon av leire, reetablering av kantsoner og andre forbedringstiltak i samarbeid med lokale forvaltningslag (elveierlag), fiskerforeninger, NVE, kommuner og fylke.

I tillegg må vi ha en del politiske virkemidler på plass. Når vannkraftkonsesjoner skal revideres så må de nye vilkårene sikre en minstevannføring tilpasset villaksens behov. Vi må også skjerme de nasjonale laksefjordene og laksevassdragene mot inngrep og aktiviteter som svekker laksens overlevelse. Dette beskyttelsesregimet er vedtatt av Stortinget, men laksefjordene har ikke fått det vernet som var intensjonen med ordningen. Se f.eks. på Nye Veier AS som nå bygger en ny fylling i utløpet av Stjørdalelva, uten at det er utredet på forhånd hvilke konsekvenser dette får for livet i elvemunningen med konsekvenser for både villaks og sjøørret.I

MDG mener at en ny regjering ikke kan gi flere åpne oppdrettskonsesjoner som er i vandringsruten til norsk villaks, dette er den største trusselen idag for de lokale villaksstammene. Ekspertene som vurderer den nye rødlista, peker på at lakselus og rømt oppdrettslaks er den største bestandstrusselen mot norsk villaks, derfor er det viktig at man kun tillater lukkede oppdrettsanlegg i områder hvor villaksen har sine vandringsruter,