"Dette er en beskrivelse som jeg slett ikke kjenner meg igjen i"

UENIG: Oppvekstsjef Svein-Arild Rye kjenner seg ikke igjen i kritikken fra Kåre Aalberg om Vennskapsuka. Faksimile NA 11.10 2016  

Meninger

Namsos kommune er takknemlig for alle konstruktive tilbakemeldinger, også når det gjelder opplegg og gjennomføring av Vennskapsuka. Denne uka er et samarbeidsopplegg mellom aktuelle kommunale instanser, barnehagene, grunnskolene, Olav Duun videregående skole, politiet og foreldrene. Vennskapsuka er et viktig årlig arrangement som skal styrke samholdet mellom barn og elever, og som bygger på at alle har rett til å ha en eller flere venner.

Takk til deg, Kåre Aalberg, for din tilbakemelding. De innspill du kommer med vil bli  gjennomgått og vurdert nærmere sammen med den øvrige evalueringa vi skal gjennomføre med de ulike samarbeidspartnerne.

Du er spesielt opptatt av følgende:

«Åpninga av Vennskapsuka er lagt til et kjøpesenter.»

Du mener at det blant annet medfører et økt kjøpepress og at skolen ikke har noen holdning til kjøpe- og motepresset når åpninga av Vennskapsuka legges til et kjøpesenter. Dette er en beskrivelse som jeg slett ikke kjenner meg igjen i.

Skolene har klare holdninger på dette området! Det har vært et bevisst ønske å legge åpninga til «byens innegate». Stedet har en sentral plassering, noe som er viktig. Her møtes mange mennesker og det er allerede etablert en tradisjon på å gjennomføre minikonserter og ulike arrangement på dette stedet. Som arrangør av uka, har vi hele tida hatt et nært og godt samarbeid med dette kjøpesenteret hvor scene, lyd og lys er tilrettelagt gratis for oss som arrangør.

Det er innholdet i opplegget som har alt fokus: Sang- og musikkinnslag fra barn/elever,  appeller og ordførerens åpning av uka. Skulle vi ha lagt dette arrangementet til andre steder, ville det medført økte kostnader i tillegg til sannsynligvis et langt lavere oppmøte. Det er ingen stor uenighet om at kjøpe- og motepress og  materielle verdier lett kan få altfor stor viktighet i barn og unges liv og at mange familier har en krevende økonomisk hverdag. Men, i dette tilfellet deler jeg ikke din bekymring om at stedet som er valgt for åpning av uka forsterker de  negative sidene slik du beskriver. Erfaringa viser at det er full konsentrasjon om fellesopplegget og at kjøpesenteret fort er tømt for barn og unge når arrangementet er avsluttet.

 «Det koster penger for å delta på noe av opplegget.»

Gjennom de to årene som vi har gjennomført Vennskapsuka, har vi hatt et samarbeid med aktuelle restauranter,  kinoen og Oasen. Det har vært mulig for familier og «venner» å spise pizza sammen og/eller delta på de øvrige tilbudene til sterkt reduserte priser. Vi er enige om, slik du skriver, at faren er at noen barn/unge ikke kan delta fordi tilbudene likevel koster penger. Evalueringa fra forrige år var bl.a. tilbakemelding om det var uheldig med fokusering på at det minimum måtte være to personer for å kunne få et «vennetilbud».

Alle har dessverre ikke en venn. Vi endret derfor opplegget i år ved at disse tilbudene skulle gå til alle, uansett om det var enkeltpersoner eller flere som var sammen. Vi har så langt ment at opplegget har vært positivt ved at vennskap er knyttet og forsterket ved slike fellesopplevelser. Vårt håp har vært at alle har hatt økonomisk mulighet til å velge noe. Vi skal selvfølgelig på nytt vurdere dette opplegget foran neste års Vennskapsuke.Jeg vil understreke at alle de lokale aktivitetene i barnehager og skoler er gjennomført uten betaling.

Innspillet om flyktningbarn og besøk til norske familier er viktig og positivt. Vi har mulighet til å jobbe enda tettere opp mot bl.a. den kommunale flyktningtjenesten og vil vurdere hvordan vi kan vektlegge den gode integreringa på en enda bedre måte. 

En mer helhetlig evaluering av uka skjer med det første.