Svikter de svakeste

Innspill Grethe Bøgh Næss og Eystein Stordal i Nasjonalforeningen Namsos demensforening skriver om tilrettelagt dagaktivitetstilbud for innbyggere med demenssykdom.  Foto: Monkey Business Images

Namsos kommune henger etter kommuner som det er naturlig å sammenligne seg med..

Meninger

Rådmannen i Namsos har i sitt budsjett for 2017 ikke foreslått midler til etablering av spesielt tilrettelagt dagaktivitetstilbud for innbyggere med demenssykdom.

Demensforeningen er skuffet over dette, og målet med dette leserinnlegget er å bidra til at politikerne i formannskap og kommunestyre endrer dette og avsetter midler til dagaktivitetstilbud.

Det er gjort et grundig forarbeid i kommunen der det konkluderes med at det er behov for dagaktivitetstilbud, og at «tilbudet bør planlegges i en helhetlig helse- og omsorgstjeneste, og være en del av kommunens samlede tilbud til personer med demenssykdom.

Det bør tas hensyn til bosetting og reisevei for brukerne, samt fysiske og kulturelle forhold». Demensforeningen har medvirket i dette planarbeidet.

Det er flere hundre hjemmeboende personer med kognitiv svikt og demenssykdommer i Namsos kommune. Disse personene er en sammensatt gruppe med forskjellige grunnsykdommer og forskjellig grad og type kognitiv svikt.

Alzheimers sykdom og hukommelsessvikt er det mest hyppige. For forebygging og behandling er det viktig å vite at alle med demenssykdom i tidlig fase også har kognitive funksjoner som fungere godt. Derfor er det viktig med individuelle utredninger og individuelt tilpassede behandlings- og aktivitetstiltak.

Felles for demenssykdommene er at det ennå ikke er funnet behandling som kurerer grunnsykdommen. Derimot er det godt dokumentert at forløpet av sykdommen kan påvirkes av individuelt tilrettelagt behandlings- og aktivitetstilbud. Både funksjonsnivå og livskvalitet kan påvirkes.

Personer med demenssykdom trenger målrettet trening både av fysisk, mental og kognitiv funksjon.

Passivitet og inaktivitet forsterker funksjonssvikten og fører til raskere behov for døgnkontinuerlig behandling i omsorgsbolig eller sykehjem. Stimulering og aktivisering, særlig av de kognitive funksjonene som er intakt, fører til at personen øker livskvaliteten og kan være hjemmeboende lengre.

Det er i dette perspektiv vi må se et målrettet dagaktivitetstilbud. Det er ikke bare et velferdstiltak, men et behandlingstiltak som kan påvirke forløpet og livskvaliteten til personer som rammes av demenssykdom.

Også for pårørende til personer med demenssykdom vil et tilrettelagt dagaktivitetstilbud være viktig, både for å redusere belastningen for pårørende og for nødvendig avlastning i en krevende hverdag.

Namsos kommune henger etter kommuner som det er naturlig å sammenligne seg med når det gjelder organisering og gjennomføring av dagaktivitetstilbud for innbyggere med demenssykdom.

Ved gjennomgang av hjemmesidene på internett ser vi at både Steinkjer, Verdal, Levanger og Stjørdal allerede har dagaktivitetstilbud i funksjon. I demensforeningen er vi også godt orientert om det velfungerende dagaktivitetstilbudet i Overhalla kommune.

Helse og omsorg i Namsos kommune har i 2016 som hovedmålsetting for sine tjenester:

«Gjennom individuelt tilpassede tjenester, trygghet og verdighet skal flest mulig kunne leve aktive og selvstendige liv, og bo hjemme lenger». I demensforreningen støtter vi denne målsettingen og går ut fra at denne også gjelder for innbyggere som rammes av demenssykdom. Der er derfor med undring og skuffelse vi ser at rådmannen ikke har funnet midler til dagaktivitetstilbud i 2017.

Demensforeningen bidrar med frivillig innsats med over 50 turvenner for personer med demens, både hjemmeboende og institusjonsboende. Nå forventer vi at kommunen gjør sin del av oppgaven og organiserer og gjennomfører et dagaktivitetstilbud for innbyggere med demenssykdom.