Pasientene først!

Kronikk Torbjørn Aas, adm. direktør i Helse Nord-Trøndelag.  Foto: Svein H. Karlsen

Meninger

Torbjørn Aas
Adm. direktør i Helse Nord-Trøndelag


Det er overmåte viktig at sykehuspasientene får den beste behandlinga vi kan gi. Med to enkle ord er det mulig å oppsummere hva «Pasientorientert organisering» i Helse Nord-Trøndelag handler om.

Uansett om vi arbeider som lege, renholder, psykolog, sykepleier eller eksempelvis direktør, er det pasientenes beste som alltid må og skal være det viktigste.

Derfor har Helse Nord-Trøndelag over lang tid vært i stand til å gi innbyggerne sykehustjenester av meget god kvalitet. Tiltroen til oss er høy blant brukere og befolkninga i vår region. I nasjonale målinger kommer vi godt ut, og på flere områder leverer vi kvalitet helt i norgestoppen. Det er faktisk slik at nordtrønderne i nasjonal sammenheng er de som har sterkeste tiltro til sykehusene sine. Slikt inspirerer og forplikter!

I de seinere åra har samfunnsutviklinga gått i ei retning som påvirker helsetjenesten og dermed også Helse Nord-Trøndelag. Noen av utviklingstrekkene som påvirker oss er:

• Medisinskfaglig og teknologisk utvikling

• Samhandlingsreformen

• Nye og utvidete pasient- og brukerrettigheter

• Nasjonal helse- og sykehusplan

• Kontinuerlig medisinsk- faglig spesialisering

• Befolkningas forventninger til spesialisthelsetjenesten

Pasientenes opplevelse av høy behandlingskvalitet i Helse Nord-Trøndelag er viktig å videreføre i åra som kommer, for det er nettopp gjennom høy kvalitet vi skal vise vår pasientorientering. For å ty til en klisje; vi kan ikke hvile på laurbærene.

I klartekst betyr det alle vi som arbeider i de nordtrønderske sykehusene må videreutvikle helseforetaket og helsetilbudet. Det som var godt nok – og meget god pasientbehandling i fjor – er mest sannsynlig ikke like bra om bare få år.

Vi må derfor tilrettelegge for innovasjon, utvikling og kontinuerlige forbedringer av sykehustilbudet for ikke å stagnere.

Hvis vi ikke gjør det, er det min vurdering at vi ikke klarer å opprettholde kvaliteten du som pasient forventer. Velger vi å stå på stedet hvil, vil mest sannsynlig pasientene ikke lenger ha tiltro til behandlinga de får hos oss. I mine øyne er ikke det pasientorientert.

Et av mine virkemidler for å tilrettelegge for utvikling, innovasjon og forbedring, er gjennom måten vi organiserer oss. Derfor har vi besluttet en ny organisasjonsmodell for Helse Nord-Trøndelag som vi mener og tror er framtidsrettet. Jeg ønsker å organisere sykehustilbudet på en grunnmur av medisinske fag og høy kvalitet for å oppnå ønsket resultat. Hensikten med å legge dette prinsippet til grunn, er at strukturen skal bidra til:

• Faglig samarbeid som foregår på tvers av geografi, klinikker og fagområder. Det må legges til rette for forpliktende samarbeid bygd på fagnettverk og samarbeidsarenaer.

• Bærekraftige fagmiljø som kan «stå seg over tid». Kvalitet avler kvalitet, og rekruttering av nødvendig kompetanse skal være et prioritert område.

• En struktur som utvikler og ivaretar gode og standardiserte pasientforløp, og som også muliggjør individuell tilpasning bygd på pasients behov og medvirkning.

• Utvikling av en kultur som preges av likeverd og felles mål.

• Vi skal holde avtaler vi har med pasientene, og vi skal vise respekt. Pasienten skal være en sentral aktør i eget pasient- forløp. Pasienten skal oppleve: «Ingen beslutning om meg – uten meg».

• En organisering som klargjør oppgavefordeling og samarbeid mellom enhetene i Helse Nord-Trøndelag og mot andre helseforetak.

• At det jobbes mot bedre samhandling med kommunene. I fellesskap sørge for at behandling kan skje på laveste mulige nivå. Helsetjenesten må sammen ta ansvar for helhet, sammenheng og gjennomføring av behandlinga. Medisinsk og teknologisk utvikling tilsier at flere tilstander også kan behandles i pasientens hjemkommune eller i pasientens hjem.

• Styrket utviklingskraft, og en organisasjon med medarbeidere som både har mulighet til å ta inn over seg innovasjoner og som også kan utvikle seg selv, faget og organisasjonen.

• En organisasjon som bedre kan levere god kvalitet på helsetjenestene, fokuserer på pasientsikkerhet og systemer som sikrer kontinuerlig forbedring i et helhetlig perspektiv.

• At vi utvikler arbeidsprosesser som understøttes av IT, logistikk og annen nødvendig teknologi – slik at pasienten både mottar og opplever god kvalitet og effektive pasient- forløp.

Jeg har et oppriktig ønske om å bidra til at vi opprettholder to bærekraftige sykehus i vår del av Trøndelag. Sykehuset Levanger og Sykehuset Namsos skal sammen gi nordtrønderne fremragende behandling. Altså i tråd med vår visjon: «På lag med deg for din helse». Vi er best rustet til å greie det gjennom aktivt samarbeid og samhandling mellom sykehusene. Vi må dyrke en kultur der begge sykehus har et helhetlig pasientperspektiv, og vi må «ville hverandre vel».

Sammen med flere tusen dyktige sykehusansatte skal mine ledere, og jeg som direktør, bidra til at vi skal gi best mulig behandling til befolkninga i Nord- Trøndelag med de ressursene og den kompetansen vi til enhver tid har til rådighet.