Det skal lønne seg å være miljøvennlig

konkurransedyktig Den viktigste hensikten med å øke bensin- og dieselprisen, er å gjøre de miljøvennlige alternativene billigere - og dermed også konkurransedyktige. Det kan være hybridbiler, elbiler, hydrogenbiler og biler og lastebiler med mer innblanding av fornybart drivstoff, skriver Knappe. 

Meninger

Er det et urimelig budsjettkrav fra Venstre?

Et grønt budsjett handler ikke om å gjøre hverdagen vanskeligere og dyrere for folk. Tvert imot: Venstres politikk vil gi billigere og bedre miljøvennlige biler, billigere klimavennlig drivstoff og bedre og billigere kollektivtrafikk.


Venstre bryter budsjettforhandlingene

Den fastlåste konflikten om klimapolitikken får Venstre til å bryte forhandlingene med Høyre og Frp om neste års statsbudsjett. Men partiet stenger ikke døren helt.

 

Kampen om statsbudsjettet handler om grønne krav som gjør det enklere for vanlige folk å ta grønne valg i hverdagen. I Venstres budsjettforslag legger vi til rette for et grønt skifte som vil redusere utslippene våre betydelig, samtidig som norsk næringsliv gis mulighet til å skape vekst og verdier basert på innovasjon, fornybar energi og miljøvennlig teknologi.

Venstre-leder Geir Olav Knappe. 

 

Tre momenter er viktig for oss i Venstre:


1. Gi folk et miljøfradrag

Det bærende prinsippet i et grønt budsjett må være at det vi vil ha mer av skal bli billigere, mens det vi vil ha mindre av skal bli dyrere. Det vi gjør for å redusere utslipp skal ikke føre til økte kostnader for vanlige folk eller for bedriftene våre. Derfor foreslår vi blant annet å innføre 5.000,- kr. i miljøfradrag på skatten til vanlige lønnsmottakere. Det betyr at folk og bedrifter får et valg: De kan fortsette som i dag, og bruke det de sparer på skatten på miljøavgifter. Da vil de fleste gå omtrent i null. Eller de kan gjøre noen miljøvennlige grep i sin egen hverdag, og tjene gode penger på det.


2. Billigere miljøvennlig drivstoff

Den viktigste hensikten med å øke bensin- og dieselprisen, er å gjøre de miljøvennlige alternativene billigere - og dermed også konkurransedyktige. Det kan være hybridbiler, elbiler, hydrogenbiler og biler og lastebiler med mer innblanding av fornybart drivstoff. Når fornybart drivstoff, basert på f.eks. trevirke fra norske skoger, blir billigere enn det oljebaserte drivstoffet vil den økte etterspørselen føre til bedre tilgjengelighet og bidra til å skape nye arbeidsplasser i distriktene, spesielt i skognæringen.

De nye bilene og lastebilene med mindre utslipp er på full fart inn i markedet.

Det ser vi på antallet elbiler, hybridbiler og i deler av lastebilparken. Venstres budsjettforslag vil styrke denne utviklingen ytterligere, men på en slik måte at alle som trenger det fortsatt kan kjøre bil dit de skal. Med Venstres politikk vil det faktisk bli billigere å kjøre bil – forutsatt at bilene har lave utslipp.


3. Nye, varige arbeidsplasser

Det kraftigste virkemiddelet vi har for å redusere klimagassutslippene er markedskreftene. Dersom vi politikere skaper rammevilkår og incentiver til å drive dagens virksomheter mer klimavennlig, og skape nye, miljøvennlige arbeidsplasser, vil markedet gjøre jobben med å kutte utslippene. Dersom de mest miljøvennlige produktene er konkurransedyktige vil disse vinne plass i markedet. Det vil gi endringer i det norske næringslivet som både vil trygge eksisterende arbeidsplasser, og skape mange nye. Biodiesel er et godt eksempel på et produkt som bidrar til å kutte utslipp i transportsektoren, og som samtidig skaper store vekstmuligheter for den viktige skognæringen. Biokrafts fabrikk på Skogn i Trøndelag er et eksempel på at det er mulig. Her skapes det nå hundrevis av nye arbeidsplasser.


Norge trenger et budsjett som kutter utslipp allerede i 2017, men enda viktigere er det at det settes i verk tilstrekkelig tiltak i 2017 som bidrar til at Norge når målene Parisavtalen i 2030. Regjeringens forslag til statsbudsjett gjør ikke det. Konsekvensene av å la være gjøre noe i 2017, er at Norge vil påvirkes ytterligere av klimaendringene. Temperaturen vil øke, særlig i nord. Havet blir surere og varmere og store deler av Norge vil få økt nedbør. Faren for skred og oversvømmelser øker. Vesentlig infrastruktur som veier og avløp vil få større påkjenninger. Prisen for å vente med konkret handling vil bli svært høy.

Venstres viktigste oppgave i forhandlingene har derfor vært å sørge for at vi får et budsjett som gjør det lettere og billigere for folk å ta grønne valg, samtidig som det kutter klimagassutslipp og gir flere varige, grønne arbeidsplasser.